Правни акти

У овом делу сајта могу се видети и преузети документа везани за рад школе - Нови колективни уговор, Правилник о систематизацији радних места, Правилник о безбедности учника, Правилник и Допуна правилника о начину регулисања изостанка ученика и Правилник и Измене и допуне правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA