Правилник о о мерама, начину и поступку заштите ученика

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИШТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ" МЛАДЕНОВАЦ

 

На основу члана 56. став 1. тачка 1. ау вези члана 44. Закона о основама сеистема образоваеа  и процеса буду такви да ученици  Школе буду заштићени од свих облика васпитања («Службени гласкик РС» бр. 62-2003 и 64-2003) и члана 91.Статута Основне школе "Момчило Живојиновић" ,Школски одбор Основне школе "Момчило Живојиновић" на седници од    15.092003.год. донео je 

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИШТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ" МЛАДЕНОВАЦ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

члан 1.

Овим правилником уређују се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика Основне школе "Момчило Живојиновић" Младеновац (у даљем тексту:Школа), и то:

1)      у време одржавања образовно-васпитног процеса у згради Школе и непосредној околини;

2)      у време одржавања рекреативне наставе, екскурзија, излета и сличних активности које органаизује Школа.

члан 2.

У циљу заштите и безбедности ученика. Школа предузима следеће мере:

1)   свакодневна сарадња са државним органима и органима јединице локалне
самоуправе;

2)   дежурство настарника и помоћно-техничког особља;

3)   оснгурање ученика;

4)   обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, удара грома и других елементарних непогода које могу угрозити безбедност ученика Школе;

5)   друге мере у циљу заштите и безбедности ученика. утврђене Законом и општим актом Школе.

члан 3.

У поступку прописивања извршавања мера заштите и безбедности ученика Школа сарађује са:

1)   Одељење за друштвене делатности Основне школе "Момчило Живојиновић" Младеновац;

2)   Градски секретаријат за образовање Београд;

3)   Министарство просвете и спорта;

4)   Министарством саобраћаја и телекомуникације;

5)   Министарством унутрашњих послова-одељење Младеновац;

6)   Центар за социјални рад.Младеновац.

II САРАДЊА CA ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1.   Сарадња са одељењем за друштвену делатност

члан 4.

Школа води уредну евиденцију о редовном похађању наставе свих уписаних ученика, као и евиденцију о деци доспелој за упис у први разред, пo списковима које добија од надлежног органа.

Уколико ученик дуже од 15 дана не похађа наставу, a Школа не може да успостави контакт са родитељима или старатељима ученика са насталом ситуацијом упознаће се одељење за друштвену делатност, у циљу предузимања законских мера и спречавања ситуације у којој би се ученик налазио без заштите и надзора.

Општина ажурира спискове деце доспеле за упис у први разред и доставља их школи "Момчило Живојиновић", чиме се остварује увид у број уписане деце сваке школске године.

2.   Сарадња са Министарством просвете и спорта

члан 5.

У сарадњи са Министарством просвете и спорта, Школа се стара да сви облици васпитно-образовног рада теку без застоја и проблема, да свеукупни односи учесника наставног рада теку без застоја и проблема, да свеукупнн односи учесника наставног процеса буду такви да ученици Школе буду заштићени од свих облика дискриминације и насиља.

3.   Сарадња са Министарством саобраћаја и телекомуникације

члан 6.

Уз помоћ надлежих служби Министарства саобраћаја и телекомуникација, Школа се стара да саобрћајна сиглализација у околини Школе буде постављена на начин на који ће се обезбедити максимална безбедност ученика прилоком доласка и одласка из Школе.

4.Сарадња са Министарством унутрашњих послова

члан 7.

Овај вид сарадње одвија се првенствено кроз свакодневни обилазак Школе и околике од стране патроле МУП-а Младеновац ради контролисања услова за несметан рад Школе и спречавања настанка потенцијалних проблема.

Школа, такође, остварује и сарадњу са надлежним инспекторима службе за малолетничку деликвенцију, којима се пријављује свака ситуација у Школи или у понашању ученика која може довести до деликвентног понашања, како би се спречила на^време и тиме остварила безбедност других ученика Школе.

У време ваннаставних активности везаних за Школу (екскурзије, излети, рекреат^ивна настава и сл.), Школа je у обавези да благовремено пријави свако путовање ученика, како би радници МУП-а обавили преглед ангажованих аутобуса и старали се о безбедности ученика за време трајања путовања.

Од надлежних органа Управе саобраћајне полиције Школе, a у сарадњи са њима Школа ће серијом предавања и приказивања филмова о пошању деце у саобраћају и познавању саобраћајних прописа подизати ниво образовања ученика у овом смислу.

5. Сарадња са Центром за социјални рад

члан 8.

Педагошка - психолошка служба Школе, у сарадњи са одељењским старешином, остварује увид у породичне прилике, кад уочи промене у понашању и учењу ученика и у случају констатације да постојн недовољна брига и надзор у лородици, обраћа се Ценру за социјални рад Младеновац, у циљу предузимања мера ради пружања помоћн ученика.

III ДЕЖУРСТВО У школи

члан 9.

Дежурство у Школи изводи дежурни наставници, главни дежурни наставник и помоћно-техничко особље, у складу са процесом наставе.

Дежурство почиње 30 минута пре почетка наставе, a завршава се 15 минута након завршетка последњег часа.

члан 10.

Школа ради у 2 смене и сваког дана има     14   дежурних наставника, a сменом руководи главни дежурни наставник. По један наставник дежура на сваком спрату, један у дворишту, a главни дежурни наставник у холу.

члан 11.

Организатор наставе обавезан je да на дежурство дође 30 минута пре почетка наставе и води рачуна о благовременом почетку наставе. У случају недоласка неког наставника у Школу, обавештава управу Школе, као би се предузеле мере за обезбеђивање замене. Координира рад осталих дежурних наставника, решава евентуалне конфликте међу ученицима и брине о њиховој општoj безбедности у Школи. Све промене уписује у књигу дежурства и о томе вештава директора Школе.

члан 12.

Дежурнн наставници обавезни су да дођу 20 минута пре почетка наставе, да јаве главном дежурном, обављају дежурство у делу Школе предвиђеном поредом дежурства, освим уоченим променама обавештавају главног дежурног, извршвају његове налоге   и омогућују безбедан улазак и излазак ученика из школе.

члан 13.

У периоду лепог времена, сви дежурни наставници, осим главног дежурног, време великог одмора заједно са ученицима излазе у двориште и старају се о одржавању реда приликом изласка и уласка ученика у школску зграду.

члан 14.

Свм наставници на крају сваког часа односно наставе напуштају учионицу (кабинет) тек пошто из ње испрате све ученике.

члан 15.

Наставник који организује допунски час или неке друге активности, дужан ш брине о боравку ученика од почетка до краја ових активности.

члан 16.

Директор школе одговоран je за израду распореда дежурства и контролу његовогизвршавања.

члан 17.

Помоћно - техничко особље помаже у раду дежурним наставницима,  дежура на свом радном месту и не удаљава се са њега без дозволе директора или дежурног наставника. У сарадњи са дежурним наставницима проверава разлоге доласка страних лица у Школу и прати њихово кретање у школској згради.

члан 18.

Помоћно - техничко особље дужно je да се стара о томе да за време трајања часа улазна врата Школе буду закључана  или под сталним надзором, да дозволи улазак лицима чији je долазак у Школу најављен улазак. a осталима тек пo одобрењу директора.

IV ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

члан 19.

Школа je у обавези да на почетку сваке школске године упозна родитеље са могућношћу осигурања ученика од последица несрећног случаја (незгода) које се могу евентуално десити и са условима под којима се врши осигурање.

Школа такође у обавези да, уколико постоји заинтересованост родитеља, буде посредник између њих и осигуравајуће организације, како би родитељ, уплатом премије осигурања, омогућио свом детету заштиту од свих ризика у свакодневном животу (у Школи, код куће, на путу, екскурзији, летовању и сл.).

члан 20.

Школа ће на Савету родитеља упознати подитеље са понудама о осигурању кoje су стигле у Школу и посредоваће између њих и осигуравајуће компаније за коју се они определе.

V ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА, ПОЖАРА, УДАРА ГРОМА И ДРУГИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

члан 21.

У цнљу заштите деце и запослених, у Школи се спроводе мере заштите од пожарапредвиђене законом, a које подразумевају обезбеђеност Школе довољним бројем  ватрогасних апарата, обуку запослених за руковање њима и понашање у случацу опасности и редовну контролу обучености запослених, у сарадњи са Управом противпожарне полиције и Ватрогасним друштвом   Mladenovcu

члан 22.

У Школи постоји посебно лице - референт противпожарне заштите, које je адговорно за то да су увек предузете све законске мере заштите од пожара.

Сви запослени у Школи су упознати са одредбама Правилника о заштити од пожара и обавезни су да га примењују.

члан 23.

 

Школа je у обавези да врши редовну контролу громобранске инсталације од странe овлашћених организација и да поседује уредну документацију о томе. Евевтуалне недостатке ће отклањати у најкраћем могућем року.

члан 24.

Домар Школе je одговоран за то да сва водоводна инсталација функционише нормално, пa je у том циљу обавезан да у најкраћем могућем року отклања мање кварове на водоводним инсталацијама. За санирање већих кварова ћe се постарати, сарадњи са директором и секретаром Школе, да се ангажује одговарајућа служба.

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

члан 25.

Према члану 143. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, средстава за спровођење заштите и оезбедности ученика прописаним ешшм правилником, ооезбеђује се у оуџету једпнице локалне самоуправе.

VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА

члан 26.

Овај правилник ступа на снагу осног дана од дана објављивања на оглсној табли школе.

У Младеновцу,

Дана 15. 09. 2003.год.                                                                         Председник Школског одбора,

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA