Први разред

ОСНОВНА ШКОЛА „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“

МЛАДЕНОВАЦ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ЗА I РАЗРЕД

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

    ШКОЛСКА 2015/2016. – 2018/2019.ГОДИНА

Фонд часова за први разред и  предмети

Ред.

број

А. ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

ПРВИ

РАЗРЕД

Нед.

Год.

1.

Српски језик

5

180

2.

Енглески језик

2

72

3.

Математика

5

180

4.

Свет око нас

2

72

5.

Ликовна култура

1

36

6.

Музичка култура

1

36

7.

Физичко васпитање

3

108

Укупно : А

19

684

Ред.

број

Б. ОБАВЕЗНИ  ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

1.

Верска настава  -  православни  катихизис(веронаука)

1

36

2.

Грађанско васпитање

1

36

     ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

1.

Чувари природе

1

36

2.

Лепо писање

1

36

3.

Народна традиција

1

36

Укупно : Б

2

72

Укупно : А+Б

21

756

Ред.

број

В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА

1.

Редовна настава

21

756

2.

Допунска настава

2

72

Укупно : А+Б+В

23

828

Ред.

број

Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1.

Час одељ. старешине

1

36

2.

Слободне активности

1

72

3.

Настава у природи

7 дана

4.

Друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и културне активности

2

72

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Сврха програма образовања

-          Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне,здравствене, еколошке и информатичке писмености неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.

-          Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.

Циљеви и задаци програма образовања су:

-          развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање  природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима;

-          подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;

-          оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелимасталног усавршавања и начелима доживотног учења;

-          оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот;

-          развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина;

-          омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања;

-          развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;

-          усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;

-          уважавања плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све;

-          развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост;

-          поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву;

-          развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

-    програм се остварује на српском језику.

А. Обавезни наставни предмети

     

СРПСКИ ЈЕЗИК – годишњи фонд часова 180 часова

Циљ и задаци наставе српског језика

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.

Задаци

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и развија;

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког)

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста.

Оперативни задаци

-               правилно изговорати гласове

-               изражавати мисли, идеје и осећање

-               индентификовати гласове, речи и реченице

-               писати штампаним и писаним словима

-               савладавати технике читања

-               правилно изговарати гласове, речи и реченице

-               правилно интонирати реченицу

-               поштовати тачку, упитни и узвичћник

-               правилно употребљавати велико слово на почетку реченице у писању имена и презимена и имена једночланих назива

-               правилно употребљавати тачку, упитник и узвичник

-               уочавати врсте књижевног дела

-               разликовати позитивне и негативне јунаке

-               разликовати стварно од имагинарног

-               издвајати главне актере, време и место радње

-               изражавати сопствени утисак и став о прочитаном

-               слободно и усмерено препричавати догађаје и доживљаје

-               слободно и усмерено препричавати једноставне текстове

-               слободно и подстицајно описивати предмете и појаве

-               суштински импровизовати текст

-               слободно и усмерено препричавати догађаје и доживљаје

-               слободно и усмерено препричавати једноставне текстове

-               слободно и подстицајно описивати предмете и појаве

-               суштински импровизовати текст

Садржаји програма

Начин реализације

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ)

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

ОСНОВЕ ЧИТАЊА И ПИСАЊА

-   Претходна испитивања

-   Припрема за читање и писање

-   Почетно читање и писање

-   Усавршавање читања и писања

-    дијалошка

-    демонстративна

-    илустративна

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког текста

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом,проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици,пасусу,или у јеноставној табели(ко,шта,где,када,колико и сл. )

1СЈ.1.2.4.  препозна и користи основне делове текста и књиге(наслов,пасус,име аутора,речник)

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада,да ли му је занимљив;да ли постоји сличност између  ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате;издваја речи које су му непознате

1СЈ.1.3.1. пише штампаним и писаним словиа ћирилице

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи(у односу на узраст);правилно их употребљава

1СЈ.1.3.9 пише кратку поруку  ( о томе куда иде,зашто касни и сл)

1СЈ.2.2.1. чита текст природно,поштујући интонацију реченица/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту је пауза,место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже,а који спорије

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње,објашњава расплет,уочава међусобну повезаност догађаја,,на основу поступака јунака/актера  закључује о њиховим особинама,осећањима,намерама и сл.)

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада,због чега му  је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова

1СЈ.2.2.9.издваја делове текста који су му нејасни

1СЈ.2.3.1. зна и користи писана и штампана слова ћирилице

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста,обједињујући информације из различитих делова дужег текста

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту(нпр. Објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче  у односу на своја предвиђања  таком читања текста , или износи свој став о догађајима из текста)

1СЈ.3.3.1.  пише јасним,потпуним,добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке  конструкције,укључујући и сложене

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи ( у односу на узраст)

ЈЕЗИК

- граматика (глас, слово,реч, реченица; реченице по значењу; речи које казују какво је нешто и речи које казују где и када се врши радња)

- правопис (велико слово на почетку реченице, у оисању имена, назив школе и једночланих географских појмова; реченични знаци)

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    учење путем открића

-    илустративна

-    игра улога

1СЈ.1.3.3.  почиње реченицу веиким словом,завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком

1СЈ.1.3.4.употребљава велико слово приликом писања личних имена,назива места(једночланих),назива школе

1СЈ. 1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији( у кући,школи и сл.)

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз( ред речи у реченици,типови реченица,ду+ина реченице... )

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје коју поткрепљује одговарајућим детаљима

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст

1СЈ.2.3.7. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. Да избегне понављање)

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице)

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени

КЊИЖЕВНОСТ

-      Школска лектира

(поезија, проза, драмски текстови из Буквара и Читанке)

-    Домаћа лектира

(Збирке песама: Ј.Ј.Змај, Д.Максимовић, М.Тешић)

-    Читање текста

-    Тумачење текста

-    Књижевни појмови

(песма, прича, драмска игра)

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    учење путем открића

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)

1СЈ.1.5.3.  одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње)

1СЈ.1.5.4.  одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине –пословице,загонетке,брзалице)

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине,осећања,изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у књижевнооуметничкомтексту

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима( нпр. Одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту)

1СЈ.3.5.1. тумачи особине,понашање и поступке ликова позивајући се на текст

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

-     Основни облици

-     усменог и писменог изражавања                  (препричавање, причање о догађајима и доживљајима, описивање предмета)

-     Усмена и писмена вежбања

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    учење путем открића

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања

1СЈ.0.1.3. казује текст природно,поштујући интонацију реченице/стиха,без тзв. “певушењаили скандирања

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или крећи информативни текст на основу претходне израде плана текста и издвајања  заједничких делова или занимљивих детаља

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме,јасно структурира казивање(уводни,средишњи и завршни део казивања),добро распоређујући основну информацију и додатне информације

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – годишњи фонд часова72 часа

Циљ-Циљ  наставе  страног  језика на млађем  школском узрасту је да оспособи  ученика да комуницира на  основном  нивоу  страним  језиком у усменом облику о темема из његовог непосредног окружења.

         Настава  страног  језика  треба  да :

  -подстакне  потребу за учењем страних  језика,

  -подстакне  развијање  свести о сопственом  напредовању ради  јачања  мотивације за учење  језика,

  -олакша  разумевање  других  и различитих култура и традиција,

  -стимулише машту,креативност и радозналост,

  -подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.

Општи  стандарди-Кроз  наставу страних језика ученик богати себе упознајући друге,стиче свест о значају свог језика  и културе  у контакту са другим језицима  и  културама.Ученик развија радозналост ,истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.

       Задаци  на  нивоу  језичких  вештина:

      Разумевање говора

      Ученик  треба да:

     -препознаје гласове(посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу,акценат,ритам и интонацију,

     -разуме вербални  садржај уз помоћ невербалне комуникације,

     -разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа.

        Разумевање писаног текста

       Ученик треба да:

      -препознаје слова,написане речи и реченице у вези са познатим појмовима,

      -разуме основна значења кратких писаних и илусртованих текстова о познатим темама.

       Усмено  изражавање

       Ученик  треба да:

       -разговетно изговара гласове акцентује речи,поштује ритам  и  интонацију при говору и читању,

       -даје основне информације о себи и свом окружењу,самостално и уз наставникову помоћ,

       -описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама,

       -репродукује,сам или у групи,кратке рецитације или бројалице и познате песме.          

Интеракција

        Ученик треба да :

        -реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања,

        -поставља једноставна питања,

        -изражава допадање и недопадање,

        -учествује у заједничким активностима на часу,

        -поставља питања и тражи разјашњење када нешто не разуме.

       

        Знања  о  језику

        Ученик треба да:

        -препознаје основне граматичке елементе,

        -користи језик у складу са нивоом формалности и комуникативне ситуације(на пр. Форме учтивости),

       -разуме везу између сопственог знања и залагања и постигнућа у језичким активности

Редни број теме

Назив наставне теме

Укупан број по теми

Број часова обраде

Број осталих типова часова

                  I

                10   

                  6

                    4

                 II

                10

                  3 

                    7  

                 III

                 8

                  4

                    4   

                 IV  

                 4

                  2

                    2

                  V

                 9

                  3

                    6

                 VI

                13

                  8

                    5

                 VII

                 7

                  3

                    4 

                 VIII 

                11

                  4

                    7  

            УКУПНО

                72 

                 33

                    39

НАСТАВНАТЕМА  И САДРЖАЈ

НАЧИНРЕАЛИЗАЦИЈЕ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА

1. Упознавање

-упознавање

-представљање

-поздрављање

Интерактивно учење, кооперативно учење

ТПР- слушање и реаговање на инструкције наставника или са аудио траке

Певање у групи, мануелне активности

Вежбе слушања, и говорне активности

Цртање и бојење

Симулација ситуација

Коришћење израза код представљања

Упознавање

Реаговања на упутства

-препознавање на  елементарном  нивоу гласовне  структуре  језика  који учи

 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  одговарајући  начина

-интерпретација и практична  примена стечених  знања

-упознавање , представљање  себе  и  других

-коришћење  формалних  и  неформалних  поздрава

2. Школа

-бројеви  од  1 – 10

-називи школског прибора

Рецитовање

Вежбе слушања

Повезивање појмова

Симулација дијалога

Цртање, бојење

Повезивање слика са описима

Слушање и разумевање кратких прича

Игре и песме

-препознавање на  елементарном  нивоу гласовне  структуре  језика  који учи

-разумевање  једноставних  упутстава  и  адекватно  реаговање

-усвајање и  примена  речника

-бројање до 10

-препознавање и именовање школског прибора

3. Игра

-играчке

-облици

-боје

Вежбе слушања, повезивање предмета са сликом

Поступање по датом задатку

Цртање и бојење предмета по датим упутствима

Слушање и меморисање песама

Препознавање и именовање играчака, облика и боја

Цртање и бојење по диктату

-Адекватна  реакција  на  упутства

-практична  примена  знања

-именовање  играчака, облика и боја

4. Гардероба

-одевни  предмети

-изражавање  припадности

Слушање и реаговање на упутства наставника или са аудио траке

Драмска игра, рад у пару

Цртање и бојење  

Препознавање и именовање делова гардеробе

Слушање и меморисање песама

Изражавање припадања, комуницирање једноставним реченицама

Усвајање новог вокабулара

Изражавање честитки и лепих жеља

Одговарање на једноставна питања у вези празника

-изражавање припадности

-описивање одевних предмета

-цртање по диктату (одећа, бројеви и боје)

-комбиновање одеће по сезонама

5. Рођендан

-појмови везани за прославу рођендана

-изражавање узраста

Рецитовање

Игре меморије, цртање по упутству

Слушање и меморисање песмица

Разумевање приче и одговарање на питања у вези исте

Учествовање у комуникацији везаној за рођендан кроз симулацију

Игра улога

-разумевање  једноставних  упутстава  и  адекватно  реаговање

-усвајање и  примена  речника

-препознавање и именовање појмова у вези са прославом рођендана

6. Хигијена

-прибор зе личну хигијену

-делови тела

Повезивање аудио записа са визуелном презентацијом

Рецитовање, певање

Драматизација дијалога

Цртање и бојење по диктату

Слушање и разумевање кратких прича

-препознавање и именовање прибора за личну хигијену

-разумевање  једноставних  упутстава  и  адекватно  реаговање

-цртање по диктату (делови тела, прибор за личну хигијену, боје)

7. Животиње

-називи животиња

-положај у простору

Извођење једноставних радњи при имитирању животиња

Повезивање слика и једноставних описа животиња

Слушање и меморисање песмица

Цртање омиљених животиња

Решавање загонетки постављањем кратких питања

Слушање прича и одговарање на питања у вези животиња

Игре меморије, цртање по упутству

Симулација, дијалог

Додавање делова који недостају на слици

Цртање и бојење

Слушање и повезивање слика

Исказивање једноставних радњи мимиком

Ангажовање у игри улога

Разумевање приче

-идентификовање животиња по различитим деловима тела

-описивање животиња по величини и боји

-описивање положаја животиња

-разумевање  краћих  текстова и одговарање на  одговарајући  начин

-именовање и описивање љубимаца

8.Празници

-називи празника и честитање истих

-појмови везани за Божић и Ускрс

Слушање и разумевање прича о Божићним и Ускршњим празницима

Украшавање учионице

Ангажовање у групним активностима

Драмска игра везана за празничне обичаје

Слушање и меморисање празничних песама

Прављење Деда Мраза, честитки; анђела и поклона

Изражавање честитки и лепих жеља

Одговарање на једноставна питања у вези празника

Пантомима, исецање и лепљење

-именовање и препознавање празника и појмова везаних на исте

-препознавање обичаја у различитим културама

 

 

 

Енглески језик –секција I разред

 

ВРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА

САДРЖАЈИ

НАСТАВНА СРЕДСТВА

СЕПТЕМБАР

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

ПОСТЕРИ, ФЛЕШ КАРТИЦЕ, CD, CD PLAYER, ОБЕЛЕЖЈА ЕВРОПСКИХ ЈЕЗИКА

ОКТОБАР

HALLOWEEN

МАСКЕ, КОСТИМИ, СЛАТКИШИ, CD, CD PLAYER

НОВЕМБАР

THANKSGIVING DAY

CD, CD PLAYER, ПОСТЕРИ, ФЛЕШ КАРТИЦЕ

ДЕЦЕМБАР

NEW YEAR

ПОСТЕРИ, ФЛЕШ КАРТИЦЕ, ПОКЛОНИ, УКРАСИ, ЈЕЛКА,  CD, CD PLAYER

ЈАНУАР

CHRISTMAS

ПОСТЕРИ, ФЛЕШ КАРТИЦЕ, ПОКЛОНИ, УКРАСИ, ЈЕЛКА,  CD, CD PLAYER

ФЕБРУАР

VALENTINE`S DAY

ХАМЕР, БОЈИЦЕ, ФЛОМАСТЕРИ, СТИКЕРИ ВЕЗАНИ ЗА ЉУБАВ, ПАПИРНА СРЦА, CD, CD PLAYER

МАРТ

WOMEN´S DAY

CD, CD PLAYER, ХАМЕР, КОЛАЖ ПАПИР, ФЛОМАСТЕРИ, БОЈИЦЕ

АПРИЛ

EASTER

ПОСТЕРИ, ФЛЕШ КАРТИЦЕ, ЈАЈА, БОЈЕ ЗА УКРАШАВАЊЕ, CD, CD PLAYER

МАЈ

ANNUAL RECITAL

CD, CD PLAYER, ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

ЈУН

ANNUAL RECITAL

CD, CD PLAYER, ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

 

 МАТЕМАТИКА - годишњи фонд часова 180 часова

Циљ и задаци наставе математике

Циљ наставе математике у основној школи јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развоју личности ученика.

Задаци:

- да ученици стичу знања неопходна за разумевање кванитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;

- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;

- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;

- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;

- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;

Оперативни задаци:

-               орјентисати се у простору користећи одреднице горе, доле, изнад, испод, лево, десно...

-               разликовати и именовати геометријска тела

-               одређивати положај предмета

-               разликовати и именовати тачку, дуж и линију

-               умети да их нацрта

-               овладати руковањем геометриским прибором

-               упоређивати по облику и дужини

-               уочити однос између предмета по облику, боји и величини

-               користити математичке термине: скуп, елеменат

-               уочити једноставне правилности

-               читати, писати и упоређивати бројеве од  0 до 100

-               употребљавати знаке једнакости и неједнакости

-               савладати сабирање и одузимање до 100

-               схватити појам 0

-               успешно решити текстуалне задатке

-               упознати метар, динар, пару

-               знати вредност новчаница и поступак плаћања

-               мерити дужину: стопом, кораком...

Садржаји програма

Начин реализације

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ)

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И ОДНОСИ МЕЂУ ЊИМА

Релације међу предметима      (лево- десно, горе- доле...)

Предмети (облика круга, квадрата и правоугаоника)

- демонстративна

- дијалошка

- илустративна

- истраживачка

1МА.1.2.1.  уме да именује гоеметријске објекте у равни

( квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао)

1МА.2.2.1.  уочава међусобне односе геометријских објеката у равни

ЛИНИЈА И ОБЛАСТ

Врсте линија(крива, права, изломљена, отворена, затворена)

Унутрашњост и спољашњост (у, на, ван)

Дуж

- демонстративна

- дијалошка

- илустративна

- истраживачка

1МА.1.2.1.  уме да именује гоеметријске објекте у равни

( квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао)

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ПРЕМА СВОЈСТВИМА

Упоређивање предмета према два својства (облик-боја; дуже-краће; шире - уже; веће – мање)

- демонстративна

- илустративна

- истраживачка

1МА.1.2.1.  уме да именује гоеметријске објекте у равни

( квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни ( паралелност, нормалност,припадност)

1МА.2.2.1.  уочава међусобне односе геометријских објеката у равни

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ

ДО 100

Читање и писање бројева

Математички знаци

Упоређивање бројева

Редни бројеви

Сабирање и одузимање

Једначине

-    демонстративна

-    дијалошка

-    игра

-    истраживачка

-    текстуална

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише задати број,уме да упореди бројеве по величини  и да прикаже број на датој бројевној полуправој

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза  са највише две операције сабирања и одузимања до 100

1МА.1.1.4. уме да на основу текста  правилно постави израз са једном рачунском операцијом

1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине

1МА.2.1.1.уме да примени својство природних бројева ( паран, непаран, највеци, најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза  са највише две операције

1МА.3.1.1.  уме да примени својства природних бројева  у решавању проблемских задатака

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени

1МА.3.1.4. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

Динар

Метар

-    илустративно

-    демонстративна

-    експериментална

-    игра

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта,приказаног на слици,при чему је дата мерна јединица

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена  и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама

1МА.2.4.1.  уме да изрази одређену суму новца  преко различитих апоена  и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама

1МА.2.4.2. зна јединице за време( секунда, минут,сат,дан, месец, година) и уме да претвара веће у мање  и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама

1МА.3.4.1. зна јединице за време( секунда, миунут,сат,дан, месец, година, век) и уме да претвара из једне јединице у другу  и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама

 СВЕТ ОКО НАС - годишњи фонд часова 72 часа

Циљ и задаци наставе свет око нас

Циљ наставе је да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке и креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Упознавање природе и друштва развија код деце сазнајне способности, формира основне појмове и постепено гради основе за систем појмова из области природе, друштва и културе. Истовремено, стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и друштвених појава и процеса, подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе као природно и друштвено окружење.

Већина циљева и задатака овог предмета постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника путем следећих активности: посматрања, описивања, процењивања, груписања, праћења, бележења, практиковања, експериментисања, истраживања, сакупљања, стварања, играња, активности у оквиру мини-пројекта,... применом савремених наставних метода.

Општи циљ јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.

Циљеви и задаци овог наставног предмета су:

-               препознати и уважити сличности и разлике међу појединостима

-               препознати своје жеље и интересовања

-               именовати групе којима припада

-               описати своју породицу, обичаје и празнике

-               именовати основне објекте лок. средине

-               разликовати живу од неживе природе

-               упознати основна својства воде, ваздуха и земљишта

-               упознати биљке и животиње у окружењу

-               уочити разлике и сличности међу живим бићима

-               уочити понашања материјала под различитим утицајима

-               развијање способности препознавања човековог утицаја на здравље и животну средину

-               сналазити се у времену и простору

-               уочити и именовати различите временске промене

-               решавати различите проблемске ситуације

-               упознавати  и придржавати се правила у саобраћају

-               познавати и поштовати елементе културе живљења

-               бринути о здрављу

-               водити рачуна о безбедности

Садржаји програма

Начин реализације

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ)

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

ЈА И ДРУГИ

-       Ја као природно и друштвено биће

-       Амбијент у коме живим

-       Групације људи у окружењу

-       Празници и обичаји

-       Дечја права

-    игра улога

-    дијалошка

-    радионичарска

-    илустративна

-    интерактивна

-    амбијентална

1СОН.1.5.1.  зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови

1СОН.1.5.2. зна основна правила понашања у породици,школи и насељу

1СОН.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихгову  улогу

1СОН.1.5.4.  зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите

1СОН.2.5.1.  зна које су улоге  различитих друштвених група и њихових чланова

1СОН.2.5.2.  зна која су права и обавезе  чланова у различитим друштвеним групама

1СОН.2.5.3.  разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности

-   

1СОН.3.5.1.  разуме заједничке карактеристике друштвених група  и разлике међу њима

1СОН.3.5.2.  разуме да се права и обавезе чланова  дручтвених група међусобно допуњују

ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА

Жива природа(биљке и животиње)

Нежива природа (вода, ваздух, земљиште)

Материјали и њихова својства

Веза живе и неживе природе (светлост и сенка)

-   игра улога

-   илустративна

-   амбијентална

-   експериментална

-   интерактивна

-   кооперативна

1СОН.1.1.2.  зна ко и шта чини живу и неживу природу

1СОН.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића

1СОН.1.1.4. уме да класификује жива  бића  према једном од следећих критеријума: изгледу,начину исхране, кретања и размножавања

1СОН.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића

1СОН.1.3.1. зна основна својства воде,ваздуха и земљишта

1СОН.1.6.1.  зна основне одлике рељефа  и површинских вода

1.СОН.15.5.Зна које врсте материјала постоје

1СОН,2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе  на очигледним примерима

1СОН,2.1.2. зна основне разлике иумеђу биљака ,животиња и људи

1СОН,2.1.3. примењујње вишеструке критеријуме класификације шивих бића

1СОН,2.1.4. зна улогу основних делова  живих бића

1СОН,2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту

1СОН,2.1.6. разуме  међусобну зависност живих бића у животној заједници

1СОН,2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала

1СОН.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима

1СОН.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића

ОРЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

Кретање

Оријентација у простору

Сналажење у времену

-    партиципативна

-    кооперативна

-    дијалошка

-    експериментална

1СОН.1.4.2.  зна помоћу чега се људи орјентичу у простору: лева и десна страна,карактеристични објекти

1СОН.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценије и век

1СОН.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара

1СОН.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује ,врсте подлоге и облика тела

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Елементи културе живљења

Саобраћај

-    демонстративна

-    игра улога

-    дијалошка

-    радионичарска

-    текстуална

-    илустративна

1СОН.1.2.3.  разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе

1СОН.1.5.5.  зна поступке за очување и унапређивање људског здравља

1СОН.1.6.2.  зна основне типове насеља и њихове карактеристике

1СОН.1.6.5.  зна основне информације о начину живота људи у прошлости

1СОН.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса

1СОН.2.2.4. зна шта је добробит  животиња  и поступке којима се она штити

1СОН.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад

ЛИКОВНА КУЛТУРА - годишњи фонд часова 36 часова

Циљ и задаци наставе ликовне културе

Циљ васпитно-образовног рада наставе ликовне културе јесте да ученици овладају основним законитостима ликовне културе и да се развијају према својим психофизичким способностима испољавајући своју креативност и стваралачке способности.

Циљ и задаци

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.

Задаци:

- настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи;

- да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно мишљење;

- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;

- стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно-визуелног изражавања;

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;

- развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава;

- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;

- да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара;

- да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, примењују у раду и животу;

- развијати сензибилитет за лепо писање;

- развијати моторичке способности ученика.

Оперативни задаци

У првом разреду треба:

- оспособљавати ученика да се служи средствима и техникама ликовно - визуелног изражавања који су доступни његовом узрасту;

- стварати услове за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја у првом разреду (облике и њихове квалитете, односе у видном пољу, светло и сенку, тактилност, цртани филм и стрип, разликовање појединих средина, дизајн, перформанс, преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем);

- мотивисати ученика да се слободно ликовно-визуелно изражава, својствено узрасту и индивидуалној способности и да маштовито представља свет око себе.

Садржаји програма

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Облици и њихови квалитети

-               Појам облика

-   демонстративна

-   дијалошка

-   хеуристичка

-   илустративна

-    развити способност за опажање облика, величина, светлина, боја...

-    развијати креативност и оригиналност у раду

-    препознати линије, боје и шаре

Односи у видном пољу

            -    Појам оријентације

-   демонстративна

-   дијалошка

-   кооперативна

-   илустративна

-    развити способност за опажање положаја облика у природи

-    разумевати природне законитости и друштвене појаве

-    развијати креативност и оригиналност

Временски и просторни низови

-        Цртани филм и стрип

-   демонстративна

-   дијалошка

-   кооперативна

-   монолошка

-   илустративна

-    стицати основна знања о цртаном филму и стрипу

-    практично примењивати своју креативност и оргиналност

Светло и сенка

Углови гледања и даљина осветљења

-   демонстративна

-   дијалошка

-   хеуристичка

-    стицати знања о природној и вештачкој светлости и сенци

-    примењивати стечено знање уз креативност

Тактилност

Препознавање материјала додиром

-    демонстративна

-    дијалошка

-    хеуристичка

илустративна

-    развијати осећај за разне материјале путем додира

-    развијати способност за препознавање традиционалне, модерне и савремене уметности

-    стварати интересовање за посећивање изложби, галерија, музеја...

Изглед употребних предмета

Дизајн

-    монолошка

-    кооперативна

-    дијалошка

-    илустративна

-    стицати знања о дизајну

-    примењивати стечена знања кроз израду сопственог дизајна

-    развијати моторичке способности

Одређени предмети као подстицај

за рад

Акција, радња, доживљај...

-    монолошка

-    кооперативна

-    дијалошка

-    истраживачка

-    уочавати одређене предмете као подстицаје за рад

-    развијати креативност и оргиналност

Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем

Појам спајања

-    демонстративна

-    дијалошка

  -  стваралачка

-    схватити појам спајања или везивања

-    примењивати спајање и везивање сопственим креацијама

-    развијати осећај за лепо, практично

 МУЗИЧКА КУЛТУРА- годишњи фонд часова 36 часова

Циљ и задаци

Циљ

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;

- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа.

Задаци

- неговање способности извођења музике (певање/свирање);

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;

- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање звука);

- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;

- развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша);

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.

Садржаји програма

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Извођење музике

Певање

 Свирање

     демонстративна

-    аудитивна

-    дијалошка

-    истраживачка

-    кооперативна

 - развити интересовања, музичкеосетљивости и креативности

- разумети могућност музичког изражавања

- певати једноставне песме

- разликовати звуке које ствара глас и музички инструменти

- креирати једноставне пратњеизмишљати покрете уз музику

Слушање музике

Вокално- инструменталне композиције

Народне песме и игре

     демонстративна

-    аудитивна

-    дијалошка

-    кооперативна

- разликовати звукове музичких инструмената

- упознавати традиционалну и уметничку музику свога и других народа

- препознати неке мелодије

Стварање музике

Опонашање звукова из природе

Ритмички и звучни ефекти

Смишљање ритмичких целина

     демонстративна

-    аудитивна

-    дијалошка

-    истраживачка

- развијати креативност

- користећи глас и тело изразити искуство и доживљаје

- импровизовати ритмички дијалог на различитим изворима музике

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – годишњи фонд часова 108 часова

Циљ и задаци

Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.

Задаци наставе физичког васпитања јесу:

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;

- развој и усавршавање моторичких способности;

- стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање;

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја;

- формирање морално-вољних квалитета личности;

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада;

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине.

Оперативни задаци:

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром;

- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;

- стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела;

- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика;

- формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко описмењавање";

- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.

Садржаји програма

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Ходање и трчање

Ходање на различите начине

Трчање на различите начине

-   разговор

-   демонстрација

-   практична активност

-    задовољавати основне дечје потребе за кретања и игру

-    подстицати раст, развој и правилно држање тела

-    вешто изводити једноставне форме кретања и примењивати у играма

Скакања и прескакања

Поскоци у месту

Поскоци у кретању

Скок увис

Скок удаљ

Прескакање вијаче

-   методичка објашњавања

-   демонстрација

-   практична активност

-    развит и усавршити моторичке способности

-    развијати коoрдинацију, гипкост и експлозивну снагу

-    научити да се избегне ситуација у којој се може повредити

-    социјално се прилагођавати на колективан живот и рад

Бацања и хватања

Бацање лоптице

Бацање лопте увис

Додавање лопте на различите начине

Вођење лопте

Игре лоптом

-   разговор

-   демонстрација

-   практична активност

-    стицати, усавршавати и примењивати моторичка умења

-    стицати и развијати свест о потреби здравља и чувања здравља

-    развијати такмичарски дух

Вишења, упори и пењања

Пењање,

Спуштање,

 Вис

-   методичка објашњавања

-   демонстрација

-   практична активност

-    развијати дечију мускулатуру

-    неговати упорност, издржљивост, општу спретност и сналажљивост

Вежбе на тлу

Поскоци

Ваљање на тлу

Колут напред

-    разговор

-    демонстрација

-    практична активност

-    повећати зглобну покретљивост

-    проширивати кретно искуство колутањем

-    побољшавати орјентацију у простору

-    развијати смисао за ритмичко естетско и кретно стваралаштво

Вежбе (скакања и прескакања) упором рукама

-    демонстрација

-    практична активност

-    проширити кретно искуство скакањем и прескакањем

-    развијати снагу мишића ногу

Вежбе равнотеже

-    методичка објашњавања

-    практична активност

-    развијати коoрдинацију, гипкост и равнотежу

-    стицати моторичка умења у ритмици плесним вежбама и комбинацији вежбе равнотеже

Вежбе реквизитима

Елементарне игре реквизитима

Штафетне игре

-    разговор

-    демонстрација

-    практична активност

-    развијати спретност, снагу мишића ногу и издржљивост

-    развијати смисао за поштену борбу у игри (фер-плеј)

Ритмичке вежбе и народни плесови

Ритмичко ходање и трчање

Народне игре и плесови

-    разговор

-    демонстрација

-    практична актив.

-    развијати смисао за ритмичко и естетско кретно изражавање (појединачно и колективно)

-    богатити кретни фонд плесовима и играма

-    неговати народну традицију и културу

 Б. Обавезни изборни наставни предмети

ВЕРСКА НАСТАВА -  ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)

Циљеви и задаци:

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика:

-развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам;

-          развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божију и за себе,

-          развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом;

-          изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима;

-          изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.

Садржаји програма

Број

часова

Начини извођења активности

Циљеви и задаци садржаја програма

Бог је заједница личности Оца ,Сина и Светога Духа (биће као заједница, као љубав)

6

Фронтално индивидуално

- науче да је човек икона Божија управо због тога што може да друга бића чини непоновљивим

Црква је заједница свих људи и целе природе кроз Христа са Богом

7

Фронтално индивидуално

- уоче да биће са којим смо у заједници љубави постаје извор начег постојања

Исус Христос је посредник између Бога и створене природе

3

Фронтално индивидуално

- уоче да љубав човека према другим људима и природи њима даје непоновљиву вредност и постојање

Бог је из љубави створио свет заједно са Сином и Духом

6

Фронтално индивидуално

- да се једнство остварује у Богу

Човек као биће заједнице

4

Фронтално индивидуално

- уоче да од онога зависи и наше постојање

Човек је икона Божија (човек има својство да љубављу чини нешто да постоји, слично као што то може Боог)

5

Фронтално индивидуално

- Схватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе са духопм личношћу

- уоче да се кроз љубав према неком тај неко постаје за нас неком тај неко постаје за нас јединјствен и непо и непоновљив

Православна иконографија показује свет и човека у заједници са Богом

5

Фронтално индивидуално

- уоче да иконе приказују свет и човека у јединству љубави

 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – годишњи фонд часова 36 часова

Циљ и задаци

Циљ наставе "Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима" јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге.

Задаци наставе "Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима" су:

- олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне интеграције - успостављање и развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима;

- подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном идентитету и особености, самопоштовања и самопоуздања;

- проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема, учење техника за превладавање непријатних емоционалних стања; учење видова самопотврђивања без агресивности и уз уважавање других;

- подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватања међусобних разлика;

- подстицање групног рада, споразумевања и сарадње;

- развијање комуникативне способности и конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима;

- развијање креативног изражавања;

- упознавање ученика са дечјим правима;

- подстицање и оспособљавање за активну партиципацију у животу школе при чему је битно да све што ученици раде, раде из унутрашње, позитивне мотивације, а не због принуде и послушности засноване на страху.

Садржаји програма

Број

часова

Активности ученика у образовно васпитном раду

Активности настсвника  уобразовно васпитном раду

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Олакшавање процеса адаптације на шк.

средину и подст. соц. интеграције

2

-    слуша

-    разговара

-    упознаје се

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстицање

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

-  - наводи на повезивање и  

   примену знања

-    монолошка

-    дијалошка

-    радионичарска

-    помоћи ученику да се што лакше прилагоди на школску средину

-    упознати ученика са садржајем предмета и начином рада

-    развијати однос другарства

Подстицање развоја сазнања о себи, о сопственим осећањима и потребама, свести о личном индетитету и особености, самопоштовања и самопоуздања

8

-    слуша

-    разговара

-    црта

-    препознаје своја осећања и потребе

-    изражава своја искуства

-    игра се

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстицање

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

-  - наводи на повезивање и  

   примену знања

-    монолошка

-    дијалошка

-    радионичарска

-    истраживачка

-    подстицати развој сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном индетитету

-    развијати самопоштовање и самопоуздање

Изражавање и комуникација осе-ћања; проширивање знања и умења за решавање инд. проблема, учење

технике за превла-давање непријатних емоц.стања

10

-    слуша

-    разговара

-    илуструје

-    користи технике опуштања и вежбе кретања

-    игра асоцијације

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстицање

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

-  - наводи на повезивање и  

   примену знања

-    илустративна

-    дијалошка

-    радионичарска

-    истраживачка

-    решавати индивидуалне проблеме

-    савлађивати непријатне емоције

-    уважавати мишљење других

Подстицање групног рада, договора и сарадње

2

-    слуша

-    разговара

-    закључује

-    препознаје

-    игра се

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстицање

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

-  - наводи на повезивање и  

   примену знања

-    радионичарска

-    дијалошка

-    истаживачка

-    игра улога

-    развијати толеранцију

-    подстицати групни рада

-    развијати смисао за разумевање туђих потреба без агресивности

Подстицање социјалног сазнања, разумевање и прихватање међусобних разлика; учење видова самопотврђивања без агресивности и уз уважавање других

3

-    слуша

-    разговара

-    закључује

-    препознаје

-    игра се

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстицање

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

-  - наводи на повезивање и  

   примену знања

-    радионичарска

-    дијалошка

-    истаживачка

-    игра улога

-    развијати толеранцију

-    подстицати групни рада

-    развијати смисао за разумевање туђих потреба без агресивности

Развијање комуникативне способности, конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима

5

-    посматра

-    проверава

-    комуницира

-    разговара

-    игра се

-    имитира

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстицање

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

-  - наводи на повезивање и  

   примену знања

-    радионичарска

-    дијалошка

-    демонстративна

-    игра улога

-    развијати прихватање туђих ставова и мишљења

-    активно саслушати другог

-    развијати креативно изражавање

Упознавање ученика са дечјим правима и подстицање и оспособљавање ученика за активну партиципацију у животу школе

4

-    слуша

-    разговара

-    црта

-    игра се

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстицање

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

-  - наводи на повезивање и  

   примену знања

-    радионичарска

-    дијалошка

-    истаживачка

-    игра

-    упознати ученика са дечјим правима

-    развијати унутрашњу позитивну мотивацију за све што раде

-    развијати креативност

Евалуација

2

-    разговара

-    процењује

-    презентује

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстицање

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

-  - наводи на повезивање и   

   примену знања

-    монолошка

-    дијалошка

-    демонстративна

-    развијати способност процењивања и критичког мишљења о свом раду

-    упознати родитеље са резултатима оствареног програма

 

 Б. ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  – годишњи фонд часова 36 часова

Циљ и задаци

Циљ

Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину.

Задаци:

- упознавање појма и основних елемената животне средине;

- уочавање и описивање основних појава и промена у животној средини;

- уочавање и описивање појава које угрожавају животну средину;

- развијање одговорног односа према себи и према животној средини;

- развијање навика за рационално коришћење природних богатстава;

- развијање радозналости, креативности и истраживачких способности;

- развијање основних елемената логичног и критичког мишљења.

Садржаји програма

Број

часова

Активности ученика у образовно васпитном раду

Активности наставника у образовно васпитном раду

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Животна средина

7

-    слуша

-    разговара

-    посматра

-    открива

-    сазнаје

-    илуструје

-    прави

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- наводи на повезивање и примену знања

-постављање занимљивих питања

-    дијалошка

-    демонстративна

-    патиципативна

-    истраживачка

-    илустративна

-    игра

-    развијати одговорност према очувањеу животне средине

-    упознати услове живота

-    упознати биљни и животињски свет и творевине људског рада

Природне појаве и промене у животној средини

5

-    посматра

-    прати

-    уочава

-    бележи

-    разговара

-    илуструје

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- наводи на повезивање и примену знања

-постављање занимљивих питања

-    дијалошка

-    демонстративна

-    истраживачка

-    илустративна

-    уочавати и описивати основне појаве и промене у животној средини

-    развијати истраживачки дух, самосталност и стваралаштво

Загађивање животне средине

8

-    слуша

-    посматра

-    уочава

-    бележи

-    презентује

-    илуструје

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- наводи на повезивање и примену знања

-постављање занимљивих питања

-    дијалошка

-    демонстративно-илустративна

-    истраживачка

-    уочавати и описивати појаве које угрожавају животну средину

-    изграђивати личне критичке ставове према загађењу животне средине

Заштита животне средине и заштита здравља

16

-    слуша

-    разговара

-    брине

-    користи

-    истражује

-    бележи

-    илуструје

-    игра се и имитира

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- наводи на повезивање и примену знања

-постављање занимљивих питања

-    дијалошка

-    текстуална

-    истраживачка

-    илустративна

-    игра улога

-    формирати навике и развијати одговоран однос према себи и животно средини

-    стицати знања о правилној и здравој исхрани, а све у циљу очлувања здравља

-    развијати радозналост, критичност, самокритичност и креативност

 ЛЕПО ПИСАЊЕ– годишњи фонд часова 36 часова

Циљ наставе лепог писања је оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за препознавање писма упоредо са развојем моторичких способности, као и усвајање читког и уредног писања.

Задаци наставе лепог писања су:

усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и положених линија;

развијање способности за обједињавање линија у слова;

развијање способности повезивања слова у речи и реченице;

упућивање ученика у коришћење различитих материјала и подлога за писање;

оспособљавање ученика за припремање материјала за писање;

развијање моторичких способности у процесу лепог писања;

Садржаји програма

Начини остваривања програма

Писање

Облици и њихови квалитети

Односи у видном пољу

Контраст

Разне врсте знакова и симбола

систематска вежбања: преписивање, диктат, аутодиктат...

подстицање ученика да гледају и уочавају природу, али и урбану околину

вођење разговора о положају предмета у простору и смеровима

вођење разговора о супротностима: испупчен – удубљен; мало – велико, ...

- вођење разговора о томе шта су знаци и симболи, чему служе,...

Садржаји програма

Број

часова

Активности ученика у образовно васпитном раду

Активности наставника у образовно васпитном раду

Начин и поступак остваривања

Ци љеви и задаци садржаја програма

Писање

24

- посматра

- уочава

- правилно повлачи линије

- обједињује

- повезује

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- наводи на повезивање и примену знања

-  - дијалошка

- илустративна

- текстуална

- кооперативна

- усвојити правилно повлачење линија

- развијати моторичке спосбности у процесу лепог писања

- неговати смисао за лепо и уредно

Облици и њихови квалитет

4

- посматра

- опипава

- објашњава

- црта, пише

- изражава

- ствара

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- наводи на повезивање и примену знања

-  - дијалошка

- илустративна

- текстуална

 - самосталан рад

- демонстративна

 - Упућивање ученика у коришћење различитих материјала и подлога за писање

- Уочавање и разликовање: цело-део, велико-мало, високо-ниско, уско-широко, светло-тамно, обло-рогљасто.

-  развити способност за опажање облика, величина, светлина - развијати креативност и оригиналност у раду

Односи у видном пољу

3

- посматра

- закључује

- црта

- слика

- мисли

- креира

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- наводи на повезивање и примену знања

-  - дијалошка

- илустративна

- текстуална

- самосталан рад

- демонстративна

- кооперативна

- Оспособљавање ученика за припремање материјала за писање

- Уочавање и разликовање: лево-десно, горе-доле, испред-иза, више-ниже, између, усправо-положено-косо, пуно-празно, отворено-затворено...

Контраст

2

- посматра

- уочава

- закључује

- илуструје

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- наводи на повезивање и примену знања

-  - дијалошка

-  - илустративна

- текстуална

- самосталан рад

- демонстративна

- Развијање моторичких способности у процесу лепог писања

- Уочавање и разликовање: испупчен-удубљен, прав-крив, једноставан-сложен.

Разне врсте знакова и симбола

3

- посматра

- уочава

- пише

- илуструје

-  - ствара

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- наводи на повезивање и примену знања

- демонстративна

- илустративна

- стваралачка

- Оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за препознавање писма упоредо са развојем моторичких способности, као и усвајање читког и уредног писања.

 - упознати различите врсте слова, цифара, математичких знакова - развијати уредност и прегледност у раду

 

 

 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА– годишњи фонд часова 36 часова

Циљ и задаци:

- упознавање основних елемената дечјег фолклора (игре и кратке текстуалне форме);

- овладавање декоративним елементима главних (најопштијих) фолклорних празника (верских и сезонских) везаних за годишњи циклус;

- стицање елементарних знања о носећим наставним мотивима (хлеб и биљке).

Наставна тема

Број часова

1.

Питај своју баку

9

2.

Радови и празници

21

3.

Зимски хлебови и и пролећно биље

6

                                                                           Укпно :

36

 

Садржаји програма

Број

часова

Активности ученика у образовно васпитном раду

Активности наставника у образовно васпитном раду

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Питај своју баку

9

-    слуша

-    разговара

-    истражује

-    сазнаје

-    сакупља

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- постављање занимљивих питања

-    монолошка

-    дијалошка

-    демонстративна

-    истраживачка

-    илустративна

-    стваралачка

-    стицање елементарног знања о разлици између градског и сеоског живота

-    упознати традиционалну културу народа у ужем и ширем окружењу

Радови и празници

21

-    слуша

-    разговара

-    прави

-    игра се

-    пева и плеше

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- постављање занимљивих питања

-    монолошка

-    дијалошка

-    демонстративна

-    метод игре

-    стваралачка

-    упознати основне и опште празнике

-    упознати основне елементе дечјег фолклора

-    развијати општу културу

Зимски хлебови и и пролећно биље

6

-    посматра

-    меси

-    шара

-    посећује

-    прави венчиће

-    бере босиљке

-    игра се

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- постављање занимљивих питања

-    демонстративна

-    истраживачка

-    илустративна

-    стваралачка

-    игра

-    стицати основно знање о хлебу и његовој многострукој намени

-    стицати основно занње о значају биљака и њиховој лековитости

-    упознати ученике са начином прављења хлеба у покари

-    развијати стваралаштво и креативност

 В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК– годишњи фонд часова 54

 

 

Садржаји програма

Број часова

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

ОСНОВЕ ЧИТАЊА И ПИСАЊА

Претходна испитивања

Припрема за читање и писање

Почетно читање и писање

Усавршавање читања и писања

38

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    правилно изговорати гласове

-    правилно интонирати реченицу

ЈЕЗИК

Граматика

Правопис

7

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    правилно употребљавати велико слово на почетку реченице у писању имена и презимена и имена једночланих назива

-    правилно употребљавати тачку, упитник и узвичник

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

Основни облици

усменог и писменог изражавања                  (препричавање, причање о догађајима и доживљајима, описивање предмета)

Усмена и писмена вежбања

9

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    правилно изговарати гласове, речи и реченице

-    препричати текст

-    причати, писати и описивати на задату тему

ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА– годишњи фонд часова 54

 

 

Садржаји програма

Број часова

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И ОДНОСИ МЕЂУ ЊИМА

Релације међу предметима   (лево- десно, горе- доле...)

Предмети облика круга, квадрата и правоугаоника 

3

- демонстративна

- дијалошка

- илустративна

- истраживачка

-    орјентисати се у простору користећи одреднице горе, доле, изнад, испод, лево, десно...

-    разликовати и именовати геометријске објекте

-    одређивати положај предмета

ЛИНИЈА И ОБЛАСТ

Врсте линија

Унутрашњост и спољашњост

Дуж

3

- демонстративна

- дијалошка

- илустративна

- истраживачка

-    разликовати и именовати тачку, дуж и линију

-    умети да их нацрта

-    овладати руковањем геометриским прибором

-    упоређивати по облику и дужини

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ПРЕМА СВОЈСТВИМА

Упоређивање предмета према два својства

1

- демонстративна

- дијалошка

- илустративна

- истраживачка

-    користити математичке термине: скуп, елеменат

-    уочити једноставне правилности

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100

Читање и писање бројева

Математички знаци

Упоређивање бројева

Редни бројеви

Сабирање и одузимање

Једначине

45

- демонстративна

- дијалошка

- илустративна

- истраживачка

-    читати, писати и упоређивати бројеве од  0 до 100

-    употребљавати знаке једнакости и неједнакости

-    савладати сабирање и одузимање до 100

-    схватити појам 0

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

Динар

Метар

2

- демонстративна

- дијалошка

- илустративна

- истраживачка

-    упознати метар, динар, пару

-    знати вредност новчаница и поступак плаћања

-    мерити дужину: стопом, кораком...

 

 

 

Г. ОСТАЛИ ОБИЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ– годишњи фонд часова 36 часова

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације:

Носиоци реализације

септембар

-         Упознавање са ученицима

-         На путу од куће до школе

-         Правила понашање у школи

-         Да се боље упознамо- педагог, психолог

-         Упознавање просторија и техничких новина у школи

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    учење путем открића

-    илустративна

-    игра улога

- одељењски старешина

- ученици

- стручни сарадник

октобар

-         Постаћу члан Дечјег савеза

-         Распоред дневних активности

-         Навике у вези са правилном исхраном

-         Шта је другарство, ко је добар друг

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    учење путем открића

-    илустративна

-    игра улога

- одељењски старешина

- ученици

- Дечији савез

новембар

-         Буквар дечјих права

-         Упознавање својих и туђих потреба

-         Толеранција – различити а једнаки

-         Како се учи

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    учење путем открића

-    илустративна

-    игра улога

- одељењски старешина

- ученици

- стручни сарадник

децембар

-         Упознавање са радом школске библиотеке

-         Мој радни дан

-         Како сарађујемо у школи

-         Прослављамо Нову годину

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    учење путем открића

-    илустративна

-    игра улога

- одељењски старешина

- ученици

- библиотекар

 - стручна служба

јануар

-         Школска слава - Свети Сава

-         Прочитао сам на распусту

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    учење путем открића

-    илустративна

-    игра улога

- одељењски старешина

- ученици

фебруар

-         О стиду и срамоти

-         Правила безбедности на улици, кући, школи

-         Шта да учинимо да нам успех буде бољи

-         Увредљиви надимци

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    учење путем открића

-    илустративна

-    игра улога

- ученици

- стручни сарадник

- одељенски старшина

март

-         Обележавање 8. марта – Дана жена

-         Кроз игру сам научио

-         Развијање пријатељства са другом децом

-         Шта нас плаши

-         Сукоби–конструктивно решавање сукоба

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    учење путем открића

-    илустративна

-    игра улога

- одељењски старешина

- стручни сарадник

- ученици

април

-         Понашање на јавним местима

-         Какву околину желимо

-         Моји родитељи и ја

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    учење путем открића

-    илустративна

-    игра улога

- одељењски старешина

- ученици

мај

-         Како се понашамо приликом посета, излета...

-         Лаж и крађа

-         Агресивно понашање: претња, уцене, физички обрачуни...

-         Понашање у игри са вршњацима

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    учење путем открића

-    илустративна

-    игра улога

- ученици

- одељенски старешина

јун

-         Прослављамо крај школске године

-    демонстративна

-    текстуална

-    дијалошка

-    учење путем открића

-    илустративна

-    игра улога

- одељењски старешина

- ученици

ПРОГРАМ  РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ– годишњи фонд часова 36

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације:

Носиоци реализације

септембар

-         Шта знам, шта умем,...

-         Посета Селтерс бањи

-         Дружење са другим одељењима првака

-    дијалошка

-    демонстративна

-    илустративна

- одељењски старешина

- ученици

октобар

-         Дружење са другим одељењима првака

-         Дан без аутомобила

-         Дечија недеља

-         Дружење са ученицима специјалних одељења

-    дијалошка

-    демонстративна

-    илустративна

- одељењски старешина

- ученици

- стручни сарадник

новембар

-         Припрема приредбе за другове из специјалног одељења

-         Израда предмета од плодова јесени

-         Приредба за другове из специјалног одељења

-         Спортске активности

-    дијалошка

-    демонстративна

-    илустративна

- одељењски старешина

- ученици

- стручни сарадник

децембар

-         Припрема приредбе за Нову годину

-         Израда украса за новогодишњу јелку

-         Израда новогодишњих честитки

-         Сређујемо учионицу

-         Новогодишња приредба

-    дијалошка

-    демонстративна

-    илустративна

- одељењски старешина

- ученици

јануар

-         Обележавамо Дан Светог Саве

-         Припреме за такмичење рецитатора

-         Припреме за такмичење рецитатора

-    дијалошка

-    демонстративна

-    илустративна

- одељењски старешина

- ученици

фебруар

-         Како смо провели зимски распуст

-         Волимо да цртамо

-    дијалошка

-    демонстративна

-    илустративна

- одељењски старешина

- ученици

март

-         Израда честитки за маме

-         Припрема приредбе за предшколце

-         Припрема приредбе за предшколце

-         Приредба за предшколце

-         Припрема изложбе ликовних радова поводом Дана школе

-    дијалошка

-    демонстративна

-    илустративна

- одељењски старешина

- ученици

април

-         Изложба ученика поводом Дана школе

-         Израда ускршњих украса

-         Израда ускршњих честитки

-    дијалошка

-    демонстративна

-    илустративна

- одељењски старешина

- ученици

мај

-         Израда венчића За Ђурђевдан

-         Спортске активности

-         Спортске активности

-         Излет на Космај

-         Припрема изложбе ликовних радова за крај школске године

-    дијалошка

-    демонстративна

-    илустративна

- одељењски старешина

- ученици

јун

-         Припрема приредбе за крај школске године

-         Приредба за крај школске године

-    дијалошка

-    демонстративна

-    илустративна

- одељењски старешина

- ученици

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ

Наставне области

Број часова

Активности ученика у   образовно – васпитном  раду

Активности наставника у   образовно – васпитном  раду

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

СРПСКИ ЈЕЗИК

5

-          посматрање

-          уочавање

-          причање

-          описивање

-          писање

-          читање

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- наводи на повезивање и

  примену знања

-          дијалошка

-          текстуална

-          писаних радова

-          излагања

-          Развијање способности посматрања и уочавање богатства облика, боја, звукова и гласова у природи (у шуми, на ливади, ...)

-          Доживљавање лепог у природи и сталних промена у њој

-          Богаћење речника

-          Упућивање ученика да доживљавају, разумеју и изражавају слике и осећања изражена у књижевним текстовима

-          Изражавање сопственог утиска

МАТЕМАТИКА

5

-          упоређивање

-          процењивање

-          израда задатака

-          уочавање

-          мерење

-          закључивање

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља  проблем

- подстиче

- анализира

- мотивише

- координира

- наводи на повезивање и   

  примену знања

- подстиче на логично  

  мишљење

- развија кооперативност

-          дијалошка

-          демонстративна

-          писаних радова

-          текстуална

-          Примена стечених знања о мерењу и јединицама мера

-          Утврдити и продубити стечена знања о сабирању и одузимању двоцифрених бројева

-          Примена стечених знања кроз решавање текстуалних задатака из свакодневних ситуација

СВЕТ ОКО НАС

2

-          разгледање

-          уочавање сличности и разлика

-          препознавање

-          именовање

-          уређивање окружења

-          одржавање хигијене

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- наводи на повезивање и  

  примену знања

- постављање занимљивих

  питања

-          дијалошка

-          демонстративна

-          очигледности

-          практичних радова

-          писаних радова

-          експериментална

-          Усвајање основних временских одредница – сналажење у времену и простору

-          Уочавање и опажање живе и неживе природе у непосредној околини

-          Развијање одговорног односа према окружењу

-          Уочавање и именовање различитих временских промена

МУЗИЧКА КУЛТУРА

1

-          певање

-          играње

-          слушање

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- развија кооперативност

-          дијалошка

-          демонстративна

-          Извођење народних дечјих игара

-          Учење нове песме

-          Развијање осећаја за ритам и мелодију

-          Подстицање расположења и ведрине

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

3

-          шетање

-          трчање

-          такмичење

-          савладавање природних препрека

-          одржавање личне хигијене

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- подстиче

- анализира

- мотивише

- координира

- развија кооперативност

-          демонстративна

-          дијалошка

-          самосталног рада

-          Развијање издржљивости, истрајности и упорности

-          Упознавање ученика за коришћење „трима” за саморекреацију

-          Развијање хигијенских навика ради ефикаснијег очувања здравља, повећања отпорности организма од штетног утицаја савременог начина живота

-          Развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге

ЛИКОВНА КУЛТУРА

2

-          посматрање

-          уочавање

-          прикупљање природног материјала

-          преобликовање

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- развија кооперативност

-          дијалошка

-          демонстративна

-          експериментална

-          Развијање код ученика смисла за спајање различитих облика и материјала и предмета како би добили нову, занимљиву целину, и то посматрањем и прикупљањем материјала и предмета из непосредног природног окружења

-          Подстицање оригиналности и креативности код ученика

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

1

-          причање

-          препознавање својих осећања и осећања других

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

-  - наводи на повезивање и    

     примену знаља

-          дијалошка

-          демонстративна

-          Развијање другарства и пријатељства

-          Поштовање разлика

-          Уважавање својих и туђих потреба

ВАННАСТАВНЕАКТИВНОСТИ

Наставне области

Број часова

Активности ученика у   образовно – васпитном  раду

Активности наставника у   образовно – васпитном  раду

Основни облици извођења програма

Циљеви и задаци садржаја програма

ПЕШАЧКИ ИЗЛЕТИ

рекреативно – сазнајног карактера

7

-          шетање

-          уочавање

-          учење

-          препознавање

-          прикупљање биљака, гранчица, каменчића

-          прављење хербаријума

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- наводи на повезивање и    

  примену знаља

-          излагања

-          дијалошка

-          очигледности

-          практичних радова

-          Развијање правилног односа према природи и њеном очувању

-          Развијање спретности и кондиције у природи

-          Стицање нових знања

-          Примена стечених знања на очигледним, природним објектима

-          Боравак на шистом ваздуху ради очувања здравља

КУЛТУРНО – ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ

7

-          играње

-          певање

-          креирање маски и фризура

-          имитирање

-          такмичење у знању, умењу и вештинама

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- поставља проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- демонстративна

- експериментална

- практичних радова

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу

- Развијање такмичарског духа

- Подстицање оригиналности и креативности

- Препознавање склоности ученика и карактеристичних особина

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ

3

-          причање

-          размена искустава

-          прилагођавање

-          учење правила понашања

- усмерава

- наводи

- ствара ситуацију

- сугерише

- анализира проблем

- подстиче

- дискутује

- анализира

- мотивише

- координира

- излагања

- демонстративна

- дијалошка

- Развијање другарских односа

- Прилагођавање новим условима живота

- Подстицање на културно понашање у различитим животним ситуацијама (у посети, шетњи, игри, у ресторану, купатилу, соби, дискотеци, продавници...)

- Развијање осећања припадања у групи

- Развијање толеранције и сарадње

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA