Трећи разред

ОСНОВНА ШКОЛА „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“

МЛАДЕНОВАЦ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ЗА III РАЗРЕД

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

    ШКОЛСКА 2015/2016. – 2018/2019.ГОДИНА

Фонд часова за трећи  разред и предмете

Ред.

број

А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Нед.

Год.

1

Српски језик

5

180

2

Енглески језик

2

72

3

Математика

5

180

4

Свет око нас

-

-

6

Природа и друштво

2

72

7

Ликовна култура

2

72

8

Музичка култура

1

36

9

Физичко васпитање

3

108

Укупно : А

20

720

Ред.

број

Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

1

Верска настава

1

36

2

Грађанско васпитање

1

36

Ред.

број

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

1

Народна традиција

1

36

2

Чувари природе

1

36

Укупно : Б

2

72

Укупно : А+Б

22

792

Ред.

број

Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

1

Редовна настава

22

792

2

Допунска настава

2

72

3

Додатни рад

-

-

Укупно : А+Б+В+Г

23

828

Ред број

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1

Час одељ. старешине

1

36

2

Настава у природи

7-10

2.

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности

1

36

Укупно : А+Б+В+Г+Д

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Сврха програма образовања

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке  и информатичке писмености неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економским, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном резвоју друштва.

Циљеви и задаци програма образовања су :

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима;

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;

- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења;

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот;

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина;

- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања;

- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;

- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све;

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост;

-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву;

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

СРПСКИ ЈЕЗИК - 180 часова

Циљ и задаци наставе српског језика

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.

Задаци

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и развија;

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког)

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста.

Оперативни задаци

- овладавање техником читања и писања на оба писма;

- савладавање просте реченице (појам, главни делови);

- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима;

- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји, радње, ликови, поруке, језичко-стилске карактеристике);

- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма (препричавање, причање, описивање, извештавање);

- постепено упознавање методологије израде писменог састава.

 

Наставна тема

Број часова

Начини

реализације

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ)

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Књижевност :

- лирика

- епика

- драма

(Читање текстова и тумачење текстова)

63

- дијалошка

- текстуална

- илустративна

- учење путем

открића

Вештина читања и разумевање прочитаног

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличног и латиничног текста

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл. )

1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите начине ( синонимија, парафраза), садржана у тексту

1СЈ. 1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге ( наслов, пасус, име аутора; садржај, речник)

1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему текста

1СЈ. 1.2.6. разуме дословно значење текста

1СЈ. 1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста

1СЈ. 1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате

Књижевност

1СЈ.2.3.2. Препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевно уметничком тексту

Вештина читања и разумевање прочитаног

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди  на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле)

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту ( нпр. Проналази  део/детаљ који је приказан на илустрацији, утабели, или дијаграму)

1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену

1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима , намерама и сл.)

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже са поступцима ликова

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни

1СЈ.2.2.10. вреднује примереност информација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене  илустрације

 Књижевност

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме ( кратке народне умотворине- пословице, загонетке, брзалице)

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима ( нпр. Одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту)

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употрбу језика у књижевноуметничком тексту

Вештина читања и разумевање прочитаног

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих делова дужег текста

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. Текст, табела, графички приказ)

1СЈ.3.2.3. разликује различита гледишта заступљена у информативном тексту (нпр. Мишљење аутора текста vs. Мишљења учесника у догађају)

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују; резимира наративни текст

1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату табелу или дијаграм)

1СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену (нпр. Који од два текста боље описује дату слику, да ли је упутство за познату игру потпуно и сл.)

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. Објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима из текста)

 Књижевност

1СЈ. 3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст

ЈЕЗИК

- граматика

*Врсте речи:именице, глаголи и придеви

*Реченице (реченице по значењу и облику, служба речи у реченици

- правопис

*Употреба великог слова (у писању имена народа вишечланих географских појмова, празника, наслова књига, часописа, новина...) управни говор

60

- дијалошка

- текстуална

- демонстративна

- кооперативна

- игра

- интерактивна

Граматика и лексикологија

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи ( именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур)

1СЈ.1.4.3.  препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)

1СЈ.1.1.4.  препознаје антонимију

1СЈ.1.1.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији ( у кући, школи, и сл.)

Писано изражавање ( правопис)

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком

1СЈ.1.3.4. употрбљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива школе

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре

Граматика и лексикологија

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи ( именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне придеве и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве)

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их употрбљава

Писано изражавање ( правопис)

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма ( ћирилицу и латиницу)

1СЈ.2.3.2. употрбљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/ -ев/ -ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник Ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; употрбљава запету при набрајању

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз ( ред речи у реченици, типове реченица, дужину реченице...)

Граматика и лексикологија

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве;  глаголе)

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју

1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат ( у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и начин

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/ контекста у којем су употрбљени

1СЈ.3.4.5. употрбљава речи у основном и пренесеном/ фигуративном значењу

Писано изражавање ( правопис)

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене

Језичка култура

57

- дијалошка

- стрип

- амбијентална

- посматрачка

Говорна култура

1.СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. «певушења» или «скандирања»

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања),

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став

Писано изражавање

1СЈ.1.3.1.) пише писаним словима ћирилице

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком

1СЈ.1.3.4. уптребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назив школе

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једносттаван текст ( до 400 речи)

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи ( у односу на узраст); правилноих употребљава

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку ( о томе куда иде, зашто касни, и сл. )

1СЈ.1.3.10. пише честитку ( за Нову годину, рођендан), позивницу ( за рођенданску прославу, забаву), разгледницу ( са летовања, зимовања, екскурзије)

Писано изражавање ( правопис)

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма ( ћирилицу и латиницу)

1СЈ.2.3.2. употрбљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/ -ев/ -ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник Ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; употрбљава запету при набрајању

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз ( ред речи у реченици, типове реченица, дужину реченице...)

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима

1СЈ.2.3.5. језички изразприлагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној)

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерн узрасту; употребљава синониме (нпр, да избегне понављање)

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке)

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа,разред, одељење)

1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира

Писано изражавање

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст ( уводни,средишњи и завршни део текста); добро распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи ( у односу на узраст)

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе

СРПСКИ   ЈЕЗИК   

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Природне науке
 • Ø  Физичко васпитање

 • Ø  игре
 • Ø  слуша различите песме и дела
 • Ø  презентује
 • Ø  црта
 • Ø  рецитује
 • Ø  прича
 • Ø  пише
 • Ø  чита
 • Ø  манипулише словима, речима
 • Ø  користи изворе информација
  • Ø  планира
  • Ø  организује
  • Ø  бира садржаје
  • Ø  бира методе и технике
  • Ø  усмерава
  • Ø  мотивише
  • Ø  реализује
  • Ø  демонстрира
  • Ø  преноси информације
  • Ø  објашњава
  • Ø  даје упутства
  • Ø  обезбеђује ресурсе
  • Ø  омогућава примену наученог
  • Ø  партнер у учењу
  • Ø  прати ефекте сопственог рада
  • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  предмети из окружења
 • Ø  дидактичка средства
 • Ø  уџбеници
 • Ø  стручна литература
 • Ø  библиотека
 • Ø  искуство ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор
 • Ø  друштвена средина


 

 ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 72 часа

        Циљ-Циљ  наставе  страног  језика на млађем  школском узрасту је да оспособи  ученика да комуницира на  основном  нивоу  страним  језиком,,у усменом и писаном облику о темема из његовог непосредног окружења.

         Настава  страног  језика  треба  да :

  -подстакне  потребу за учењем страних  језика,

  -подстакне  развијање  свести о сопственом  напредовању ради  јачања  мотивације за учење  језика,

  -олакша  разумевање  других  и различитих култура и традиција,

  -стимулише машту,креативност и радозналост,

  -подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.

        Општи  стандарди-Кроз  наставу страних језика ученик богати себе упознајући друге,стиче свест о значају свог језика  и културе  у контакту са другим језицима  и  културама.Ученик развија радозналост ,истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.

        Задаци  на  нивоу  језичких  вештина:

     Разумевање говора

      Ученик  треба да:

     -препознаје гласове(посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу,акценат,ритам и интонацију,

     -разуме вербални  садржај уз помоћ невербалне комуникације,

     -разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа.

      Разумевање писаног текста

       Ученик треба да:

      -препознаје слова,написане речи и реченице у вези са познатим појмовима,

      -поштује правописне знеке приликом читања,

      -разуме основна значења кратких писаних и илусртованих текстова о познатим темама.

    Усмено  изражавање

       Ученик  треба да:

       -разговетно изговара гласове акцентује речи,поштује ритам  и  интонацију при говору и читању,

       -даје основне информације о себи и свом окружењу,самостално и уз наставникову помоћ,

       -описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама,

       -репродукује,сам или у групи,кратке рецитације или бројалице и познате песме.   

      Интеракција

        Ученик треба да :

        -реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања,

        -поставља једноставна питања,

        -изражава допадање и недопадање,

        -учествује у заједничким активностима на часу,

        -поставља питања и тражи разјашњење када нешто не разуме. 

     Писмено  изражавање

        Ученик треба да :

       -поштујући правопис,преписује,допуњава и пише речи и краће реченицеу вези са познатим   писаним текстом или визуелним подстицајем,

       -пише личне податке(име,презиме и адресу),

       -прави спискове са разлишитим наменама(куповина,прославе рођендана,обавезе у току дана...),

       -допуњава честитку.

        Знања  о  језику

        Ученик треба да:

        -препознаје основне граматичке елементе,

        -користи језик у складу са нивоом формалности и комуникативне ситуације(на пр. Форме учтивости),

        -разуме везу између сопственог знања и залагања и постигнућа у језичким активностима.

НАСТАВНАТЕМА И САДРЖАЈ

НАЧИН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА

1.ШКОЛА

     -алфабет

     -школски простор

     -прибор

     -активности

     -боје и бројеви до 100

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура,физичко  васпитање)

-усвајање нових знања(алфабет) и њихова примена на научене садржаје,

-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин,

-оспособљавање за самостално комуницирање о познатим темама,

-примена усвојених структура,

-описивање, кратким структурама, познате ситуације,

-репродуковање рецитација и песама,

-увежбавање гласног читања и писања.

2.ЈА И МОЈИ ДРУГОВИ

     -дружење

     -играчке

     -спортови

     -делови тела

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура,физичко  васпитање)

-даљи рад  на описмењавању,поштујући правопис,

-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин,

-оспособљавање за самостално комуницирање о познатим темама,

-примена усвојених структура,

-описивање, кратким структурама, познате ситуације,

-примена стечених знања,

-увежбавање гласног читања.

3.ПОРОДИЦА И БЛИСКО ОКРУЖЕЊЕ

     -шира породица,суседи,пријаетељи

     -кућни љубимци и обавезе

     -описивање особа

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура,физичко  васпитање)

-даљи рад  на описмењавању,поштујући правопис,

-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин,

-оспособљавање за самостално комуницирање о познатим темама,

-примена усвојених структура,

-описивање, кратким структурама, познате ситуације,

-примена стечених знања,

-увежбавање гласног читања.

4.ПРАЗНИЦИ

     -годишња доба,месеци,дани

    -важни празници(Нова година,Божић,Ускрс...распуст)

    -обичаји

    -честитање и адекватни поклони

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура,физичко  васпитање)

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција,

-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин,

-разумевање вербалних садржаја уз помоћ невербалне комуникације,

-описивање, кратким структурама, познате ситуације,

-примена усвојених структура,

-репродуковање рецитација и песама,

-даљи рад на описмењавању,

-увежбавање гласног читања.

5.МОЈ ДОМ

         -кућа,делови стана,намештај;двориште

        -описивање просторија

       -обавезе у кући

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура,физичко  васпитање)

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција,

-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин,

-разумевање вербалних садржаја уз помоћ невербалне комуникације,

-описивање, кратким структурама, познате ситуације,

-примена усвојених структура,

-репродуковање рецитација и песама,

-даљи рад на описмењавању,

-увежбавање гласног читања.

6.ИСХРАНА

      -оброци,омиљена храна,здрава храна

      -воће и поврће

      -врсте продавница и куповина

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура,физичко  васпитање)

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција,

-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин,

-разумевање вербалних садржаја уз помоћ невербалне комуникације,

-описивање, кратким структурама, познате ситуације,

-примена усвојених структура,

-репродуковање рецитација и песама,

-даљи рад на описмењавању.

7.ОДЕЋА

    -одевни предмети

    -прикладно одевање

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура,физичко  васпитање)

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција,

-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин,

-разумевање вербалних садржаја уз помоћ невербалне комуникације,

-описивање, кратким структурама, познате ситуације,

-примена усвојених структура,

-репродуковање рецитација и песама,

-даљи рад на описмењавању.

8.ОКРУЖЕЊЕ

    -место и улица где станујем

    -важне усанове у окружењу(биоскоп,школа,

позориште,пошта,музеј,

банка,болница)

   - посете установама

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура,физичко  васпитање)

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција,

-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин,

-разумевање вербалних садржаја уз помоћ невербалне комуникације,

-описивање, кратким структурама, познате ситуације,

-примена усвојених структура,

-репродуковање рецитација и песама,

-даљи рад на описмењавању,

-увежбавање гласног читања.

 

Активности ученика и наставника

ЕНГЛЕСКИ   ЈЕЗИК   -   III разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Математика
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Свет око нас
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  слуша
 • Ø  црта
 • Ø  боји
 • Ø  говори
 • Ø  глуми
 • Ø  пева
 • Ø  описује
 • Ø  гледа
 • Ø  размишља

 • Ø  планира
 • Ø  организује
 • Ø  бира садржаје
 • Ø  бира методе и технике
 • Ø  усмерава
 • Ø  мотивише
 • Ø  реализује
 • Ø  демонстрира
 • Ø  преноси информације
 • Ø  објашњава
 • Ø  даје упутства
 • Ø  обезбеђује ресурсе
 • Ø  омогућава примену наученог
 • Ø  партнер у учењу
 • Ø  прати ефекте сопственог рада
 • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  искуство ученика
 • Ø  стручна литература
 • Ø  уџбеник
 • Ø  дидактичка средства

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор

 

 МАТЕМАТИКА - 180 часова

Циљ и задаци наставе математике

ЦИЉ наставе математике у основној школи јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развоју личности ученика.

ЗАДАЦИ

- да ученици стичу знања неопходна за разумевање кванитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;

- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;

- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;

- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;

- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ

Ученици требају да:

- савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000;

- упознају римске цифре (I,V,X,L,D,M) и принцип читања и писања бројева помоћу њих;

- успешно обављају све четири рачунске операције до 1000;

- упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање;

- упознају зависност резултата од компонената операције;

- знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције;

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција;

- знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова;

- знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000;

- упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац ≤10;

- успешно решавају текстуалне задатке;

- формирају представе о правој и полуправој;

- уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао;

- знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу (помоћу лењира, троугаоника и шестара);

- стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања);

- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла;

- упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година и век).

Наставна тема

Број часова

Начини

реализације

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ)

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Блок бројева до 1000

- декадно записивање и читање бројева до 1000

- упоређивање бројева до 1000; писање бројева римским цифрама; сабирање и одузимање, множење и дељење до 1000; дељење са остатком до 100; једначине и неједначине, текстуални задаци

145

- демонстративна

- интерактивна

- истраживачка

- илустративна

- игра

Природни бројеви и операције са њима

1МА.1.1.1. зна  да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и прикаже број на датој полуправој

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде

1МА.1.1.3.  множи и дели без остатка ( троцифрене бројеве једноцифреним ) у оквиру прве хиљаде

1МА.1.1.4.  уме да на основу текста правилно постави израз са једном  рачунском операцијом

1.МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде

 Разломци

1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак ( n< 10) и препозна његов графички приказ

1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине

Природни бројеви и операције са њима

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, предходни, следећи број)  и разуме декадни бројевни систем

1МА.2.1.2.  уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју

1МА2.1..3.сабира и одузима, рачуна вредност израза

1МА2.1.4.рачуна вредност израза с највише две операције

1МА2.1.5.уме да решава једначине

 Разломци

1МА.2.3.1. уме да препозна разломак  ( b≤10, a< b) када је графички приказан на фигури подељеној на b делова

1МА.2.3..2. уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује разломке облика  ( n<10)

Природни бројеви и операције са њима

1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени

1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми

1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом

 Разломци

1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак  ( b≤10, a< b)

1МА.3.3.2. зна да израчуна део   ( b≤10, a< b) неке целине и користи то у задацима

Геометријски објекти и њихови међусобни односи

- правоугаоник, квадрат, троугао, круг

- линија, надовезивање дужи

25

- демонстративна

- интерактивна

- игра

- илустративна

Геометрија

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг,троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа, и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност)

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица

1МА.1.2.4. користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица

Геометрија

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине

1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе

1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама

1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоуаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама

1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када су подаци дати у истим мерним јединицама

Геометрија

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање

1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника

1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника

1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када су подаци дати у истим мерним јединицама

1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у истим мерним јединицама

Мерење и мере

- мере за дужину

- мере за запремину течности

- мере за време

10

-

експериментална

- демонстративна

- игра

- интерактивна

Мерење и мере

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко разкичитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама

1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности ( l, dl,ml )

1МА. 1.4.3. зна коју јединицу мере да употрби за мерење задате масе ( g, kg,t )

1MA. 1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме

Мерење и мере

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко разкичитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама

1МА.2.4.2.зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да претвара веће у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама

1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање

1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање

1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставнијих задатака и уме графички да представи дате податке

Мерење и мере

1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година,век) и  уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама

1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности

1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе

 

 

 Активности ученика и наставника

МАТЕМАТИКА   -   III разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Природне науке
 • Ø  Физичко васпитање

 • Ø  чита
 • Ø  пише
 • Ø  лепи
 • Ø  црта
 • Ø  доцртава
 • Ø  пресликава
 • Ø  манипулиша бројевима
  • Ø  планира
  • Ø  организује
  • Ø  бира садржаје
  • Ø  бира методе и технике
  • Ø  усмерава
  • Ø  мотивише
  • Ø  реализује
  • Ø  демонстрира
  • Ø  преноси информације
  • Ø  објашњава
  • Ø  даје упутства
  • Ø  обезбеђује ресурсе
  • Ø  омогућава примену наученог
  • Ø  партнер у учењу
  • Ø  прати ефекте сопственог рада
  • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  дидактичка средства
 • Ø  уџбеници
 • Ø  стручна литература
 • Ø  библиотека
 • Ø  искуство ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор

 

 

 ПРИРОДА И ДРУШТВО - 72 часа

Циљ и задаци наставе природа и друштво

ЦИЉ наставе је да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке и креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Упознавање природе и друштва развија код деце сазнајне способности, формира основне појмове и постепено гради основе за систем појмова из области природе, друштва и културе. Истовремено, стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и друштвених појава и процеса, подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе као природно и друштвено окружење.

Већина циљева и задатака овог предмета постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника путем следећих активности: посматрања, описивања, процењивања, груписања, праћења, бележења, практиковања, експериментисања, истраживања, сакупљања, стварања, играња, активности у оквиру мини-пројекта,... применом савремених наставних метода.

ОПШТИ ЦИЉ јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ овог наставног предмета су:

- развијање основних појмова из природних и друштвених наука;

- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - завичају;

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;

- развијање способности и запажања основно својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;

- развијање основних елемената логичког мишљења;

- стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој процеса учења;

- оспособљавање за сналажење у простору и времену;

- разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама;

- кориштење различитих социјалних вештина, знања и умења у непсредном окружењу;

- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу;

Наставна тема

Број часова

Начини

реализације

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ)

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Природа, човек, друштво

-Облици рељефа, воде у крају; нежива природа; животне заједнице (природне и култивисане, водене и копнене)

35

- дијалошка

- амбијентална

- експериментална

- партиципативне

- решавање

проблем

  ситуација

- илустративна

- кооперативна

- интерактивна

1ПД.1.1.1.прави разлику између природе и проиѕвода људског рада

1ПД.1.1.2.зна ко и шта чини живу и неживу природу

1ПД.1.1.3.зна заједничке карактеристике живих бића

1ПД.1.1.4.уме да класификује жива бићаа према једном од следеђих категорија;

Исгледу,начину исхране,кретања и размножавања

1ПД.1.1.5.препознаје и именује делове тела живих бића

1ПД.1.1.6.раѕликује станишта према условима ѕивота и ѕивим бићима у њима

1ПД.2.1.1.разуме повеѕаност живе и неживе природе на очигледним примерима

1ПД.2.1.2.зна основне разлике између жѕивотиња,биљака и људи

1ПД.2.1.3.примењује вишеструке критееријумекласификацијеѕивих бића

1ПД.2.1.4.зна улогу основних делова ѕивих бића

1ПД.2.1.5.раѕуме повеѕаност услова ѕивота и ѕивих бића у станишту

1ПД.1.2.6.раѕуме међусобну ѕависност ѕивих бића у животној ѕаједници

1ПД.2.2.3.зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса

1ПД.3.1.1.раѕуме повеѕаност ѕиви и неживе природе на мање очигледним примерима

1ПД.3.1.2.раѕуме функционалну повезаност различитих делова тела ѕивих бића

Кретање у простору и времену

- Различити облици кретања и карактеристике кретања

-Орјентација (према Сунцу, на географској карти Србије, помоћу плана насеља

-Временске одреднице

12

- дијалошка

- амбијентална

- експериментална

- партиципативне

- решавање

проблем

  ситуација

- илустративна

- кооперативна

- интерактивна

1ПД.1.4.1.уме да препоѕна кретање тела у раѕличитим појавама

 1ПД.1.4..2. ѕна помоћу чега се људи орјентишу у простору-лева и десна страна,стране света, адресакарактеристични објекти

 1ПД.1.4.3..3. уме да одреди стране света помоћу сунца

1ПД.1.4.4.ѕна јединице ѕа мерење времена-дан, недеља,  месец, година, деценија век

1ПД.1.4.5.уме да прочита траѕене информације са часовника и календара

1ПД.2.4.1.ѕна да кретање тела ѕависи од силе која на њега делује,врсте подлоге иоблика кретања

1ПД.2.4.2.ѕна да се светлост креће праволинијски

1ПД.2.4.23.уме да пронађе траѕене улице и објекте на плану насеља

1ПД.2.4.4.уме да пронађе основне информације на географској карти Србије-највећа и најваѕнија насеља,облике рељефа и површинских вода

1пПД.2.4.5.уме да пронађе и упише траѕене информације на ленти времена

1ПД.3.4.1.уме да чита географску карту примењујући ѕнања о странама светаи ѕначењу географских ѕнакова

Наше наслеђе

- Сведоци ближе и даље прошлости

- Трагови прошлости

- Некад и сад

6

- дијалошка

- амбијентална

- експериментална

- партиципативне

- решавање

проблем

  ситуација

- илустративна

- кооперативна

- интерактивна

1ПД.1.6.1.ѕна све основне облике рељефа и површинских вода

1ПД.1.6.2.ѕна основне типове насеља и њихове карактеристике

1ПД.1.6.3.зна географски положај и основне одреднице државе Србије.-територија,границе,главни град,симболи,становништво

1ПД.1.6.4.зна најважније догађаје,појаве и личности из прошлости

1ПД.1.6.5.зна основне информације о начину живота људи у прошлости

1ПД.1.6.6.зна шта су историјски извори и именује их

1ПД.2.6.1.препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини

1ПД.2.6.2.зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији

1ПД.2.6.3.разуме повезаност природно-географских фактора-рељефа,вода,климе-и делатности људи

1ПД.2.6.4.зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји,појаве и личности

1ПД.2.6.5.уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад

1ПД.2.6.6.препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских периода

1ПД.3.6.1.зна шта је предходило,а шта је уследило након важних историјских догађаја и појав

Материјали и њихова употреба

- Материјали, карактеристике материјала, воде, ваздух

- Електричне проводљивости воде, ваздуха

- Магнетна својства материјала

8

- дијалошка

- амбијентална

- експериментална

- партиципативне

- решавање

проблем

  ситуација

- илустративна

- кооперативна

- интерактивна

1ПД.1.3.1.зна основна својства воде,ваздуха и земљишта

1ПД.1.3.2зна да су вода у природи,ваздух и земљиште састављени од више материјала

1ПД.1.3.3.зна да различите животне намирнице садрже различите састојке

1ПД.1.3.4.зна основна својства материјала-тврдоћа,еластичност,густина,растворљивост,провидност,намагнетисаност

1ПД.1.3.5.зна да својства материјала одређују њихову употребу

1ПД.1.3.6.зна промене материјала које настају због промене тенпературе,услед механичког утицаја и деловање воде и ваздуха

1ПД.2.3.1.зна сложенија својства воде и ваздуха-агрегатно стање и кретање

1ПД.2.3.2.зна да су различита својства воде,ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава

1ПД.2.3.3.разликује материјале који судобри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису

1ПД.12.23.5.разликује повратне и неповратне промене материјала

1ПД.3.3.1.разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи

1ПД.3.3.2.примењује знања о променама материјла за објашњење појава у свом окружењу

Људска делатност

- Становништво нашег краја, делатност људи, дечја права, насеља, саобраћајнице у окружењу

11

- дијалошка

- амбијентална

- експериментална

- партиципативне

- решавање

проблем

  ситуација

- илустративна

- кооперативна

- интерактивна

1ПД.1.5.1.зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови

1ПД.1.5.2.зна основна правила понашања у породици,школи и насељу

1ПД.1.5.4.зна који су главни извори опасности по здравље људи и основне мере заштите

1ПД.1.5.3.зна које људске делатности постоје и њихову улогу

1ПД.2.5.1.зна које су улоге различитих друштвених група ињихових чланова

1ПД.2.5.2.зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама

1ПД.разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности

1ПД.3.5.1.разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима

1ПД.3.5.2.разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују

 

 Активности ученика и наставника

ПРИРОДА   И   ДРУШТВО   -   III разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Природне науке
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  слуша
 • Ø  чита
 • Ø  пише
 • Ø  говори
 • Ø  пева
 • Ø  рецитује
 • Ø  описује
 • Ø  глуми
 • Ø  сече
 • Ø  лепи
 • Ø  размишља
 • Ø  имитира
 • Ø  манипулише словима и сликама
  • Ø  планира
  • Ø  организује
  • Ø  бира садржаје
  • Ø  бира методе и технике
  • Ø  усмерава
  • Ø  мотивише
  • Ø  реализује
  • Ø  демонстрира
  • Ø  преноси информације
  • Ø  објашњава
  • Ø  даје упутства
  • Ø  обезбеђује ресурсе
  • Ø  омогућава примену наученог
  • Ø  партнер у учењу
  • Ø  прати ефекте сопственог рада
  • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  предмети из окружења
 • Ø  уџбеник
 • Ø  стручна литература
 • Ø  библиотека
 • Ø  искуство ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор
 • Ø  друштвена средина

 

 ЛИКОВНА КУЛТУРА - 72 часа

Циљ и задаци наставе ликовне културе

ЦИЉ васпитно-образовног рада наставе ликовне културе јесте да ученици овладају основним законитостима ликовне културе и да се развијају према својим психофизичким способностима испољавајући своју креативност и стваралачке способности.

ЗАДАЦИ:

- оспособљавање ученика да се успешно служе средствима и техникама ликовног изражавања;

- оспособљавање за ликовно изражавање доживљаја и осећања везана за искуство из непосредног окружења и сопствене маште;

- развијање креативног мишљења, опажања и тумачења планираних садржаја за усвајање и вежбање;

- мотивисање ученика за слободно ликовно изражавање;

- адекватно и активно учествовање у презентацији сопствених и радова својих другара;

Садржаји програма

Број часова

Основни облици извођења програма

Циљеви и задаци садржаја програма

Коришћење разног материјала за компоновање

- дорада и преобликовање започетих облика

3

- дијалошка

- демонстративна

- кооперативна

- усмеравање ученика ка креативној доради и преобликовању постојећих облика

- развијање маште и индивидуалног ликовногизраза

- развијати моторичке способности

Композиција и покрет у композицији

-композиција линија, боја, облика, светла и сенке

24

- дијалошка

- хеуристичка

- демонстративна

- кооперативна

- развијање способности за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја у природи

- развијање смисла за компоновање

Орнаментика

Линеарна, површинска, тродимензионална орнаментика

9

- дијалошка

- демонстративна

- илустративна

- развијање мишљења и визуелног ликовног сензибилитета

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности

Простор ( повезивање разних облика у целину)

- аутоматски начин цртања, субјективно осећање простора, илузија простора

18

- дијалошка

- демонстративна

- кооперативна

- посматрање

- развијање способности за опажање положајаоблика у простору

- развијање самосталног изражавања коришћењемразличитих техника и средстава

- развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика уметности

Одабирање случајно добијених ликовних односа по личном избору ученика

- слика случај

4

- дијалошка

- демонстративна

- експеримент

- развој маште у случајно насталим ликовним вредностима

Плакат, билборд, реклама

- визуелне информације, поруке, препоруке

4

- дијалошка

- демонстративна

- кооперативна

-увођење ученика у различите могућности  комуникација

- стварање услова за разумевање друштвених појава

Ликовне поруке као могућност споразумевања

- Визуелно споразумевање

10

- дијалошка

- кооперативна

- посматрање

- увођење ученика у различите могућности комуницирања

- стварање услова уа развијање свести о потребичувања природне и културне околине

Активности ученика и наставника

ЛИКОВНА   КУЛТУРА   -   III разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Природа и друштво

 • Ø  уочава на примерима у окружењу
 • Ø  именује
 • Ø  разликује
 • Ø  црта
 • Ø  упоређује
 • Ø  посматра
 • Ø  препознаје
 • Ø  анализира
  • Ø  планира
  • Ø  организује
  • Ø  бира садржаје
  • Ø  бира методе и технике
  • Ø  усмерава
  • Ø  мотивише
  • Ø  реализује
  • Ø  демонстрира
  • Ø  преноси информације
  • Ø  објашњава
  • Ø  даје упутства
  • Ø  обезбеђује ресурсе
  • Ø  омогућава примену наученог
  • Ø  партнер у учењу
  • Ø  прати ефекте сопственог рада
  • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  предмети из окружења
 • Ø  искуство ученика
 • Ø  дидактички материјал
 • Ø  стручна литература

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор
 • Ø  друштвена средина

МУЗИЧКА КУЛТУРА - 36 часова

Циљ и задаци предмета:

Циљ:

 • Ø  развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности
 • Ø  оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања
 • Ø  развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свога и других народа

Задаци:

 • Ø  певају песме по слуху
 • Ø  слушају вредна дела уметничке и народне музике
 • Ø  изводе дечје, народне и уметничке игре
 • Ø  свирају на дечјим музичким инструментима
  • Ø  усвајају основе музичке писмености

Наставни садржаји

Број часова

Основни облици извођења програма

Циљеви и задаци садржаја програма

Извођење музике певањем и свирањем

- Певање (по слуху, музичке игре)

- Свирање (пратња за бројалице, песме ...)

28

- аудитивна

- дијалошка

- кооперативна

- демонстративна

- неговање способности извођења музике ( певање-свирање

- извођење народних и уметничких дечјих игара

Слушање музике

- Слушање вокално – инструменталних композиција, музичких прича, инструменталних композиција.

7

- дијалошка

- кооперативна

- демонстративна

- аудитивна

- истраживачка

- развијање критичког мишљења ( исказивање осећања у музици која се изводи и слуша )

- стицање навике слушања музике,подстицањедоживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука

Стварање музике

- Ритмичким и звучним ефектима; креирати једноставне пратње за бројалице

1

- кооперативна

- истраживачка

- дијалошка

- демонстративна

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности

Активности ученика и наставника

МУЗИЧКА   КУЛТУРА   -   III разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Природа и друштво
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  слуша
 • Ø  именује
 • Ø  разликује
 • Ø  црта
 • Ø  упоређује
 • Ø  посматра
 • Ø  препознаје
 • Ø  комуницира
 • Ø  репродукује
 • Ø  меморише
 • Ø  повезује
 • Ø  игровне активности

 • Ø  планира
 • Ø  организује
 • Ø  бира садржаје
 • Ø  бира методе и технике
 • Ø  усмерава
 • Ø  мотивише
 • Ø  реализује
 • Ø  демонстрира
 • Ø  преноси информације
 • Ø  објашњава
 • Ø  даје упутства
 • Ø  обезбеђује ресурсе
 • Ø  омогућава примену наученог
 • Ø  партнер у учењу
 • Ø  прати ефекте сопственог рада
 • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  искуство ученика
 • Ø  дидактички материјал
 • Ø  стручна литература

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор
 • Ø  друштвена средина

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - 108 часова

Циљ и задаци предмета:

Циљ:

ð  разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада

Задаци:

 • Ø  подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела
 • Ø  стицање моторичких способности
 • Ø  развој и усавршавање моторичких способности
 • Ø  стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја
 • Ø  формирање морално-вољних квалитета личности
 • Ø  оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада
  • Ø  стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине

Наставни садржаји

Број часова

Основни облици извођења програма

Циљеви и задаци садржаја програма

Атлетика

- техника трчања

- скокови

- скок увис, даљ

- бацања

26

- разговор

- демонстрација

- практична активност

- разликује правилно од неправилног држања тела

- развијање и усавршавање моторичких способности

- изводи покрет у задатом смеру

- вешто изводи једноставне форме природног кретања

- вешто изводи једноставне форме природног кретања

- слуша упутства и изводи покрет у задатом смеру

Вежбе на тлу и справама

- вежбе на тлу

- прескок

- вратило

- клупа, ниска греда

- паралелни разбој до висине груди

35

- демонстрација

- практична активност

- вешто изводи задате вежбе са реквизитима

- уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике међу вршњацима

Ритмичке вежбе и народни плесови

- окрети

- скокови

- вијаче

- лопта

- плесови

29

- дијалог

- практична активност

- демонстрација

-  усклађује једноставне и задате покрете уз музику

- правилно изводи основне кораке народних плесова

Елементарне игре

- рукомет

- кошарка

- одбојка

18

- дијалог

- практична активност

- демонстрација

- познаје правила тимских игара и придржава их се

- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад

Активности ученика и наставника   

ФИЗИЧКО   ВАСПИТАЊЕ   -   III разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Математика
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  вежбање
 • Ø  разговор
 • Ø  самосталан и интерактиван рад
 • Ø  упоређивање
 • Ø  играње
 • Ø  посматрање
 • Ø  процењивање
 • Ø  сарадња
 • Ø  креирање

 • Ø  планира
 • Ø  организује
 • Ø  бира садржаје
 • Ø  бира методе и технике
 • Ø  усмерава
 • Ø  мотивише
 • Ø  реализује
 • Ø  демонстрира
 • Ø  преноси информације
 • Ø  објашњава
 • Ø  даје упутства
 • Ø  обезбеђује ресурсе
 • Ø  омогућава примену наученог
 • Ø  партнер у учењу
 • Ø  прати ефекте сопственог рада
 • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  игралиште
 • Ø  фискултурна сала
 • Ø  учионица
 • Ø  искуство ученика
 • Ø  стручна литература

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор
 • Ø  друштвена средина

 

 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ВЕРСКА НАСТАВА -  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.       

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика:

-          развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам;

-          развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божију и за себе,

-          развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом;

-          изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима;

-          Изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.

Садржај програма

Број часова

Начини извођења активности

Циљеви и задаци садржаја програма

Циљ због кога је Бог створио свет (да свет постане Црква).

3

Индивидуални

фронтални

-стицање знања о томе да постојање света има свој циљ (есхатолошка као литургијска заједница, јединство свих створених бића међу собом и  на крају са Богом преко Богочовека Исуса Христа)

Црква је конкретна литургијска заједница.

2

Индивидуални

фронтални

-разумевање циља стварања на овакав начин – шта је Црква, тј. конкретна литургијка заједница

Литургија је заједница многих људи и природе са Богом Оцем преко једнога човека – Христа.

6

Индивидуални

фронтални

-изграђивање свести о томе да Бог општи са светом кроз човека Христа;

Структура Литургије(епископ, свештеници, ђакони и народ).

2

Индивидуални

фронтални

-уочавање да је Христос корпоративна личност

Црква као икона будућег века.

5

Индивидуални

фронтални

-запажање да у Цркви нико не може да постоји сам за себе, без заједнице са другим

-стицање појма о бићу као заједници

Одбијање првог човека Адама да сједини створену природу са Богом.

11

Индивидуални

фронтални

-схватање да је извор сваког греха егоизам, индивидуализам.

Црква у хришћанској архитектури.

7

Индивидуални

фронтални

-Упознавање са настанком и структуром храма

Активности ученика и наставника

ВЕРСКА   НАСТАВА   -   III разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Природне науке
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  и родитељи и ученици заузимају места за седење у кругу, изговарају своја имена и једну ствар коју воле
 • Ø  узимање учешћа у представљању
  • Ø  планира
  • Ø  организује
  • Ø  бира садржаје
  • Ø  бира методе и технике
  • Ø  усмерава
  • Ø  мотивише
  • Ø  реализује
  • Ø  демонстрира
  • Ø  преноси информације
  • Ø  објашњава
  • Ø  даје упутства
  • Ø  обезбеђује ресурсе
  • Ø  омогућава примену наученог
  • Ø  партнер у учењу
  • Ø  прати ефекте сопственог рада
  • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  искуство ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - 36 часова

Циљ и задаци предмета:

Циљ:

Подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика трећег разреда основне школе. Овај предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује и себе и друге

Задаци:

 • Ø  подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима
 • Ø  подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности
 • Ø  оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе других и да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава друге
 • Ø  развијање свести о потреби уважавања различитости и особености; уочавање и превазилажење стереотипа  везаних за пол, узраст, изглед, понашање, порекло
 • Ø  оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба
 • Ø  развијање појма пријатељства
 • Ø  оспособљавање ученика да разумеју неопходност правила која регулишу живот у заједници и да кроз договарање активно доприносе поштовању или мењању правила сагласно са потребама
 • Ø  оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у њиховом остваривању
 • Ø  развијање и неговање еколошке свести
 • Ø  развијање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности
  • Ø  оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе по мери детета

Садржаји програма

Број часова

Активности ученика у образовно-васпитном раду

Активности наставника у образовно-васпитном раду

Основни облици извођења програма

Циљеви и задаци садржаја програма

Подстицање групног рада,договарање о сарадњи са вршњацима и одраслима

2

- разговара

- црта

- закључује

- слуша

- игра се

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- илустративна

- подстицање групног рада,договарања и сарадње

  са вршњацима и одраслима

- активно учествовање у процесу васпитања

Уважавање различитости и особености; уочавање и превазилажење стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, понашање, порекло

9

- слуша

- разговаеа

- црта

- препознаје своја

  осећања

- игра се

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- истраживачка

- подстицање самосвести,самопоштовања и ува-

  жавања других

- развијати самопоштовање и самопоуздање

- уважавати разлике међу половима

Пријатељство и моралне дилеме у вези са тим; развијање појма пријатељства и моралног расуђивања ( крађа, лаж )

5

- слуша

- разговара

- илуструје

- користи технике

  опуштања и вежбе

  кретања

- игра асоцијација

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- истраживачка

- илустративна

- оспособљавање ученика да препознају и разу-

  меју сопствена осећања и потребе и њихову ме-

  ђусобну повезаност,да штите и остварују своје

  потребе на начин који не угрожава друге

Појединац и заједница; правила која регулишу живот у заједници; права и одговорности; 2договарање

9

- слуша

- разговара

- закључује

- препознаје

- игра се

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- истраживачка

- игра улога

- развијање комуникативне способности,неверба-

  лне и вербалне комуникације,вештина ненаси-

  лне комуникације

Заштита од насиља; ненасилно решавање сукоба

3

- посматра

- проверава

- комуницира

- разговара

- игра се

- имитира

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- игра улога

- демонстративна

- оспособљавање ученика за примену вештина

  ненасилне комуникације у решавању сукоба и

  вршњачком поседовању

Развијање моралног расуђивања

4

- слуша

- разговаеа

- црта

- игра се

- изражава своја ми-

  шљења и искуства

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- монолошка

- демонстративна

- развијање креативног изражавања

- оспособљавање ученика да упознају непосредно

  друштвено окружење и сопствено место у њему

  и да активно доприносе развоју школе по мери

  детета

Развијање еколошке свести; брига о животињама и биљкама

3

- слуша

- разговаеа

- црта

- игра се

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- истраживачка

- игра улога

- оспособљавање ученика да буду способни  да 

  активно учествују у остваривању еколошке

  свести, бриге о животињама и биљкама

 

Евалуација програма

1

- разговара

- процењује

- презентује

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстицање

-дискутује

-анализира

-мотивише-координира

-наводи на повезивање и примену знаља

- дијалошка

- монолошка

- демонстративна

- развијати способност процењивања и критичког

  мишљења о свом раду

- упознати родитеље са резултатима оствареног

  програма

Активности ученика и наставника

ГРАЂАНСКО   ВАСПИТАЊЕ   -   III разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Природне науке
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  кроз размену о томе шта воле да раде и цртање својих аутопортрета и осећања откривају своје особености, међусобне разлике и сличности
 • Ø  кроз размену о сопственим особеностима и вредностима, откривају особености других и стварају пријатеље
 • Ø  кроз евоцирање и цртање пријатних и непријатних успомена интегришу прошла искуства
 • Ø  кроз игру поверења уче да се узајамно подржавају
 • Ø  кроз размену о особеностима породице откривају правила која регулишу живот у групи и заједници
 • Ø  кроз цртање и игру маште уче да артикулишу своје жеље и захтеве и решавају сукобе ненасилним путем
 • Ø  кроз размену спознају потребе да и животиње и биљке живе, те спознају потребу за њиховим одржавањем

 • Ø  планира
 • Ø  организује
 • Ø  бира садржаје
 • Ø  бира методе и технике
 • Ø  усмерава
 • Ø  мотивише
 • Ø  реализује
 • Ø  демонстрира
 • Ø  преноси информације
 • Ø  објашњава
 • Ø  даје упутства
 • Ø  обезбеђује ресурсе
 • Ø  омогућава примену наученог
 • Ø  партнер у учењу
 • Ø  прати ефекте сопственог рада
 • Ø  прати ефекте рада ученика
 • Ø  води циљни разговор

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  предмети из окружења
 • Ø  искуство ученика
 • Ø  дидактички материјал
 • Ø  стручна литература
 • Ø  окружење

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА - 36 часова

Оперативни задаци:

-          упознавање са разликама између отвореног и затвореног простора

-          познавање разлике између настањеног и ненастањеног простора

-          познавање различитих облика становања (пећина, кућа, село, град)

-          основне разлике између градског и сеоског начина живота;

-          елементарно познавање структуре сеоске куће

-          проширивање елементарних знања о носећим наставним мотивима ( хлеб и биље)

Р.број

Наставне теме

Број часова

1.

Традиционални занати

36

                                                                                        У  к у п н о :

36

Садржаји програма

Број

часова

Активности ученика у образовно васпитном раду

Активности наставника у образовно васпитном раду

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Традиционални занати

36

-    слуша

-    разговара

-    истражује

-    сазнаје

-    сакупља

-    Црта

-    Прави

-    Сече

-    Лепи

-    Прича

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише-координира

-постављање занимљивих питања

-    монолошка

-    дијалошка

-    демонстративна

-    истраживачка

-    илустративна

-    стваралачка

-Упознавање различитих традиционалних заната.

Стицање елементарних знања о појединим тради-

   ционалним занатима.

Упознавање са фолклорним веровањима као 

   пратећим формама традиционалних заната.

Упознавање карактеристичних обичајно-обредних 

   облика понашања везаних за одређене традицио-

   налне занате.

Упознавање типичних традиционалних заната

   урбаних и руралних средина.

Схватање значаја чувања и неговања традицио-

   налних заната.

-

Активности ученика и наставника

НАРОДНА   ТРАДИЦИЈА   -   III разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Природне науке
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  слуша
 • Ø  чита
 • Ø  пише
 • Ø  говори
 • Ø  пева
 • Ø  описује
 • Ø  сече
 • Ø  лепи
 • Ø  стваралачки размишља
 • Ø  измишња
 • Ø  манипулише словима и сликама

 • Ø  планира
 • Ø  организује
 • Ø  бира садржаје
 • Ø  бира методе и технике
 • Ø  усмерава
 • Ø  мотивише
 • Ø  реализује
 • Ø  демонстрира
 • Ø  преноси информације
 • Ø  објашњава
 • Ø  даје упутства
 • Ø  обезбеђује ресурсе
 • Ø  омогућава примену наученог
 • Ø  партнер у учењу
 • Ø  прати ефекте сопственог рада
 • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  предмети из окружења
 • Ø  стручна литература
 • Ø  библиотека
 • Ø  искуство ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор
 • Ø  друштвена средина

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - 36 часова

Оперативни задаци:

-          упознавање појма и основних елемената животне средине;

-          уочавање и описивање основних појава и промена у животној средини;

-          развијање одговорног односа према себи и животној средини;

-          развијање навика за рационално коришћење природних богатстава;

-          развијање радознали, креативности и истраживачких способности;

-          развијање основних елемената логичког и критичког мишљења;

Р.број

Наставне теме

Број часова

1.

Животна средина

6

2.

Природне промене и појаве у животној средини

5

3.

Загађивање животне средине

8

4.

Заштита животне средине

17

                                                               У к у п н о :

36

 

Садржаји програма

Број часова

Активности ученика у образовно-васпитном раду

Активности наставника у образовно-васпитном раду

Основни облици извођења програма

Циљеви и задаци садржаја програма

Животна средина

6

-разговор

-посете

-уочавање и препознавање

-запажање

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

-постављање занимљивих питања

-организује и усмерава извођење огледа

-дијалошки

-истраживачки

-демонстративни

-илустративни

-Очување животне средине

-Развијање свести о очувању окружења

Природне промене и појаве у животној средини

5

-праћење

-уочавање

-бележење

-закључивање

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

-постављање занимљивих питања

-организује и усмерава извођење огледа

-истраживачки

-дијалошки

-експериментални

-Праћење и уочавање промена и појава у животној средини и њихов утицај на живи свет

-Уочавање и бележење последица промена и појава у животној средини

Загађивање животне средине

8

-експеримент

-читање

-илустровање

-обиласци

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

-постављање занимљивих питања

-организује и усмерава извођење огледа

-демонстративни

-дијалошки

-текстуални

-очигледности

-Упознавање примарних загађивача

-Уочавање начина загађивања

-Развијање свести о последицама загађивања

Заштита животне средине

17

-експеримент

-читање

-илустровање

-обиласци

-практична примена знања

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

-постављање занимљивих питања

-организује и усмерава извођење огледа

-демонстративни

-дијалошки

-текстуални

-очигледности

-Осмишљавање начина заштите животне средине

-Развијање свести о значају заштите животне средине

-Уређење школског животног простора

Активности ученика и наставника

ЧУВАРИ   ПРИРОДЕ   -   III разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Природне науке
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  слуша
 • Ø  чита
 • Ø  пише
 • Ø  говори
 • Ø  пева
 • Ø  описује
 • Ø  сече
 • Ø  лепи
 • Ø  стваралачки размишља
 • Ø  измишња
 • Ø  манипулише словима и сликама

 • Ø  планира
 • Ø  организује
 • Ø  бира садржаје
 • Ø  бира методе и технике
 • Ø  усмерава
 • Ø  мотивише
 • Ø  реализује
 • Ø  демонстрира
 • Ø  преноси информације
 • Ø  објашњава
 • Ø  даје упутства
 • Ø  обезбеђује ресурсе
 • Ø  омогућава примену наученог
 • Ø  партнер у учењу
 • Ø  прати ефекте сопственог рада
 • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  предмети из окружења
 • Ø  стручна литература
 • Ø  библиотека
 • Ø  искуство ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор
 • Ø  друштвена средина

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

ДОПУНСКА НАСТАВА

СРПСКИ ЕЗИК

Садржаји програма

Број часова

Активности ученика у образовно-васпитном раду

Активности наставника у образовно-васпитном раду

Оновни облици извођења програма

Циљеви и задаци садржаја програма

1. Књижевност

- лирика

- епика

- драма

(чиање и тумачење текста)

4

- слушање

- читање текстова

- учествовање у

  причању

- рецитовање

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- дијалошка

- текстуална

- илустративна

- савладавање технике читања и писања оба писма

- уочавање ликова, теме, поруке, карактеристике књижевног дела

2.Језик – граматика и правопис

* граматика

- врсте речи

- служба речи

- реченице

* правопис

- употреба великог слова

- писање речце НЕ и ЛИ

- управни говор

12

- активно слушање

- састављање реченица

- именује и чита слова латинице

- писање по диктату

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише-координира

-наводи на повезивање и примену знаља

- дијалошка

- текстуална

- демонстративна

- савладавање просте реченице

- стицање основних појмова о именицама, глаголима и придевима

-савладавање реченица по значењу и облику

3. Култура изражавања (усмено и писмено)

(усмена и писмена)

- препричавање

- причање

- извештавање

- усмено и писмено вежбање

2

- слушање

- посматрање

- учествује у причању

- пише састав

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише-координира

-наводи на повезивање и примену знаља

- дијалошка

- посматрачка

- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма

МАТЕМАТИКА

Садржаји програма

Број часова

Активности ученика у образовно-васпитном раду

Активности наставника у образовно-васпитном раду

Оновни облици извођења програма

Циљеви и задаци садржаја програма

1. Понављамо градиво другог разреда

- сабирање и одузимање до 100

- множење и дељење до 100

1

- сабирање и одузимање до 100

- множење и дељење

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

-подстиче на логично мишљење

-развија кооперативност

- именовање

- упоређивање

- поновити градиво другог разреда

2. Блок бројева до 1000

- записивање, упоређивање бројева до 1000;

- сабирање и одузимање до 1000

- множење и дељење троцифреног и једноцифреног броја

11

- посматрање

- уочавање

- именовање

- упоређивање

- разликовање

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знаља

-подстиче на логично мишљење

-развија кооперативност

- посматрање

- уочавање

- именовање

- упоређивање

- разликовање

- демонстративна

- интерактивна

- игра

- илустративна

3. Мерење и мере

- мере за дужину

- мере за време

3

- упоређивање

- мерење

- прављење модела

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знаља

-подстиче на логично мишљење

-развија кооперативност

- демонстративна

- игра

- упознају мерење масе тела и запремину течности, као и нове јединице за време (година и век)

4. Геометријски објекти и њихови међусобни односи

- правоугаоник

- квадрат

- троугао

- круг

4

- посматрање

- уочавање

- именовање

- упоређивање

- разликовање

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстицање

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знаља

-подстиче на логично мишљење

-развија кооперативност

- демонстративна

- игра

- илустративна

- формирају представу о правпј и полуправој

- уочавају и цртају углове (оштар, прав и туп угао)

- цртају правоугаоник, квадрат, троугао и кружницу

 Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ

Време

реализације

Садржаји рада

Септембар

-         Упознавање са планом рада и техничким новинама у школи

-         Кућни ред у школи

-         Избор Одбора одељенске заједнице и њен рад

-         Наше обавезе, наше одговорности

Октобар

-         У сусрет Дечијој недељи

-         Развијање позитивних ставова

-         Уређујемо нашу учионицу

-         Мој радни дан, како се учи

Новембар

-         Правилна исхрана, стицање хигијенских навика

-         Ја у мом одељењу

-         Победник - медаља

Децембар

-         Конструктивно решавање сукоба

-         Поштујемо различитости

-         О својим способностима

-         Весело одељенско дружење, другарство

Јануар

 

-         Разговор о првом просветитељу Светом Сави

-         Шта да учинимо да нам успех буде још бољи

Фебруар

-         Моје активности у току дана

-         Еколошко описмењавање( МАЛИ ЕКОЛОШКИ ДНЕВНИК)

-         Како разрешити конфликт и помоћи другу када му је тешко, увредљиви надимци

-         Бонтон

Март

-         Вршњачка едукација – радионица из одрживог развоја

-         22. март –Дан вода –Ко не брине о води не брине о сутра – заштита вода (какву оклину желимо)

-         Развијање позитивних ставова

-         У сусрет пролећу

Април

-         Радионица: Шта нас плаши?

-         Поносим се што...

-         Дан планете Земље

-         Лепо понашање: на улици, у школи, породици, биоскопу, на јавним мастима...

Мај

-         Радионица : Како контролишемо бес

-         Лепа реч и гвоздена врата отвара

-         Таленат и успех

-         Какву околину желимо

Јун

-         Раст и развој

-         Ведар одељенски састанак

Напомена:

-         У току школске године планира се 3-5 часова посета (позориште, биоскоп, галерија...)

НАСТАВА У ПРИРОДИ

 

Наставне области

Број часова

Активности у образовно-

васпитном раду

Основни облици извођења програма

Циљеви и задаци садржаја програма

Српски језик

6

- посматрање

- уочавање

- причање

- описивање

- писање

- читање

- дијалошка

- текстуална

- писаних радова

- излагања

- Развијање способности посматрања и 

  уочавања  богатства облика, боја, звуко-

  ва и гласова у при роди

- Доживљавање лепог у природи

- Богаћење речника

- Упућивање ученика да доживљавају, ра-

  зумеју и изражавају слике и осећања

  израженим у књижевним текстовима

- Изражавање сопственог утиска

- Развијање и неговање сарадничких односа

Математика

4

- процењивање

- израда задатака

уочавање

- практицан рад

- закључивање

- дијалошка

- текстуална

- демонстративна

- писаних радова

- Примена стечених знања на решавање задатака различитог типа

Природа и друштво

4

- разгледање

- посматрање

- уочавање      сличности

  и разлика

- дијалошка

- систематско посматрање

- текстуална

- писаних радова

- Проширивање знања о лековитим водама

- Упознавање сведока прошлости

- Уочавање разлика и сличности међу кра

  јевима

Музичка култура

3

- певање

- играње

- слушање

- извођење

- дијалошка

- демонстративна

- илустративна

- Подстицање расположења и ведрине

- Певање и играње научених игара, разви-

  јање стваралаштва, креативности и ори-

  гиналности

Физичко васпитање

5

-  трчање

- шетање

- такмичење

- одржавање личне

  хигијене

- игра

- демонстративна

- дијалошка

- самосталног рада

- Развијање издржљивости, истрајности,

  упорности, спретности, такмичарског

  духа, толеранције, координације и фи-

  зичких способности

- Развијање хигијенских навика ради ефи

  каснијег очувања здравља и повећања

  отпорности организма

Ликовна култура

2

- посматрање

- цртање

- сликање

- израда

- дијалошка

- демонстративна

- практичан рад

- Цртање, сликање, израда на основу непо -

  средног опажања околине

- Развијање смисла за лепо и уредно

Грађанско вапитање

1

- причање

- цртање

- дијалошка

- парактичан рад

- текстуална

Развијање другарства и пријатељства

- Поштовање разлика

- Уважавање својих и туђих потреба

ВАННАСТАВНЕ   АКТИВНОСТИ

Пешачки излети

(рекреативно-сазнајног карактера)

7

- шетање

- уочавање

- учење

- посматрање и описивање

 

- излагања

- дијалошка

- очигледности

- практичних радова

- Развијање правилног односа према природи и њеном очување

- Стицање нових знања

- Примена стечених знања на очигледним, природним објектима

- Упознавање околине 

- Развијање спретности и кондиције у природи

- Боравак на чистом ваздуху ради очувања здравља ученика

Културно-забавне активности

7

- играње

- певање

- креирање маски и

  фризура

- имитирање

- такмичење 

- демонстративна

- експериментална

- практичних радова

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу, развијање другарства

- Развијање такмичарског духа

- Подстицање оригиналности и креативности

- Неговањење смисла за хумор

Час одељенског старешине

4

- причање

- размена искуства

- прилагођавање

- учење

- примена правила

  понашања

- излагање

- разговор

- демонстративна

- Развијање другарских  и пријатељских односа

- Прилагођавање новим условима живота

- Подстицање на културно понашање у различитим животним ситуацијама

  (шетњи, игри, ресторану, купатилу,

  соби, дискотеци, продавници…)

- Развијање осећања припадања у групи

- Развијање толеранције и сарадње

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA