Пети разред

 ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА:         

        - Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократског, хуманог и толерантног друштва;

- Подстицање креативности и маште разноврсним уметничким и културно- забавним активностима заснованим на принципима квалитетног и осмишљеног коришћења слободног времена;

- Примена модерних и разноврсних модела рада којима би ученици са тешкоћама у развоју на лакши начин усвајали и примењивали програмске садржаје;

- Омогућавање социјалног збрињавања ученика кроз психо-социјалну и материјално-техничку подршку породицама ученика са тешкоћама у развоју;

-          Развијање инклузивне културе поводом што успешнијег интегрисања ученика са различитим специфичностима ометености у савремене друштвене токове и укључивање у процесе европског и међународног повезивања;

 

     СРПСКИ ЈЕЗИК

 ( 4 пута недељно, 144 часова годишње)

ОПШТИ ЦИЉЕВИ:

-          Усвајање и стицање нових сазнања и разумевање понуђеног садржаја

-          активно учешће ученика у раду

-          повећање мотивације за рад и учење

-          овладавање српским књижевним језиком

-          оспособљавање ученика за усмено и писмено изражавање и комуникацију

-          доживљавање и уочавање вредности књижевних остварења

-          изграђивање ученикове личности.

  1. 2.      ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ):

Ученици треба да:

-          Овладају технику читања и писања штампаним словима, латиницом

-          читају реченицу као целину

-          поштовање знакова интерпункције

-          читају текстове различитих врста (ћирилица, латиница), богатећи знање, речник и машту

-          једноставно и јасно формулишу исказ

-          рецитују и говоре по улогама

-          разликују просту и проширену реченицу

-          умеју да напишу: честитку, позивницу

-          овладају основним граматичким правилима.

-         

1.

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

59

27

32

2.

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

68

30

38

3.

ЈЕЗИК И ПРАВОПИС

10

4

6

4.

ЛЕКТИРА

7

3

4

  1. 3.      ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА:

-          Читанка са поукама о језику за V разред – В. Миладиновић, Н. Рогановић

-          «Учим латиницу» за II разред основне школе – Десанка Стојић-Јањушевић

-          Збирка песама – Ј. Ј. Змај

-          Збирка народних приповедања

-          Српски језик – приручник за специјалне школе – Момир Секулић

МАТЕМАТИКА

 ( 4 пута недељно, 144 часова годишње)

 

ЦИЉ НАСТАВЕ:

            Циљ наставе Математика је да оспособи ученике за разумевање квантитативних и просторних односа реалног света; да ученици усвоје математичка знања, која су неопходна за схватање појава и законитости у природи и друштву; да подстиче развој ученика и да их оспособи за примену математичких знања у пракси; да их оспособљава за стицање нових знања у смислу професионалне оријентације.

ЗАДАЦИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ СУ:

-          Упознавање најважнијих радних и просторних облика и њихових узајамних односа

-          савладавање основних рачунских операција, како са природним, тако и са позитивним децималним бројевима

-          упознавање основних математичких термина и симбола

-          оспособљавање ученика за практичну примену усвојених математичких знања у решавању разних задатака и проблема у животу

-          развијање способности посматрања, опажања и логичког мишљења

-          оспособљавање ученика за мерење, моделовање и геометријско цртање

-          развијање упорности, систематичности, уредности и одговорности у раду

-          стицање основних математичких знања потребних за настављање школовања, укључивање у рад и интегрисање у животну средину

1.

БРОЈНИ НИЗ ДО ХИЉАДУ

34

13

21

2.

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО ХИЉАДУ

41

16

25

3.

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ДО ХИЉАДУ

43

16

27

4.

            ГЕОМЕТРИЈСКЕ ФИГУРЕ

18

5

13

5.

           МЕРЕ И МЕРЕЊЕ

9

2

7

 ЛИТЕРАТУРА:

- „Математика за V  разред“- Ненад  Тошић, Оливера Тошић; 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

                   ( три пута недељно, 108 часова годишње)

ЦИЉЕВИ:

            Циљеви васпитно-образовног рада јесу да ученици упознају природну и друштвену средину, да нађу своје место и улогу у тој природној и друштвеној средини, да им пружи основе за даље изучавање природних услова за живот и рад становништва, места, регије и ширег завичаја, Републике, земље, некад и сад.

ЗАДАЦИ:

            Задаци васпитно-образовног рада природе и друштва су:

-          Упознавање ученика са ужом природном и друштвеном средином (породица, школа, насеље и сл.) и увођење у организацију живота

-          стивање и проширивање сазнања о природним и друштвеним појавама и променама

-          упознавање изгледа и карактеристика земљишта и рељефа, облика тла у месту у коме је школа и правилно оријентисање у месту и крају

-          упознавање ученика са начинима искоришћења природних богатстава као и развијање љубави и правилног односа према природи

-          формирање умења, вештина и здравствено-хигијенских, радних и навика културног понашања

-          развијање радозналости, смисла за рад и одговорност

-          упознавање ученика са најважнијим  личностима и догађајима ближе и даље прошлости и стицање навика обележавања значајних датума и празника учешћем у радним и свечаним приликама живота и рада школе, породице и шире друштвене заједнице

-          развијање способности јасног и правилног изражавања на основу непосредног и посредног посматрања.

1.

НЕЖИВА ПРИРОДА

32

16

16

2.

ЖИВА ПРИРОДА

31

16

15

3.

ОРЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ

15

5

10

4.

СТАНОВНИШТВО И ЈЕЗИЦИ НАРОДА

20

10

10

5.

ПРИВРЕДНЕ ГРАНЕ

10

5

5

ЛИТЕРАТУРА:

            -Природа и друштво за V  разред“ – Радмила Ожеговић, Нада Лу

                                             

  ЛИКОВНА КУЛТУРА

  ( два пута недељно, 72 часова годишње)

ЦИЉ:

            Циљ наставе подстицање и развијање ученикових општих способности и осећај за ликовно изражавање, обликовање и примену стечених естетских искустава у животу и раду.

ЗАДАЦИ НАСТАВЕ:

-          Развијање перцепције и доживљавање елемената визуелности и ликовности.

-          развијање ученикових способности опажања памћења виђеног, маштовито представљање, јачање осетљивости за облик, за боје и просторне односе

-          упознавање ученика са појавама и законитостима у природи који се могу односити на ликовне активности

-          упознавање са  различитим материјалима за рад

-          упознавање са појавама и законитостима у природи који се могу односити на ликовне активности

-          неговање интересовања за културну баштину и савремено у уметности

-          развијање способности разумевања уметничких дела

-          уобличавање радног простора, уређење околине

-          доприноси отклањања деформитета.

1.

РАЗНОВРСНИ И ИСТОВРСНИ ОБЛИЦИ У ПРИРОДИ И УМЕТНОСТИ

20

10

10

2.

ПРОПОРЦИЈЕ

10

5

5

3.

КОМПОЗИЦИЈА

42

18

24

МУЗИЧКA  КУЛТУРA

( једном недељно, 36 часова годишње)

ЦИЉ:

Позитивно утицање на емотивно-ефективни део личности ученика уз истовремено поступно развијање елементарних музичких способности.

ЗАДАЦИ

-          Буђење интересовања према музичкој уметности у музичким активностима

-          Оспособљавање ученика да правилно реагују на музику – опажање и разумевање карактера исадржаја музичког дела

-          Развијање музичке операције уз основне музичке способности – музички ритам, слух и меморија

-          Опажање и разликовање особина тонова

-          Неговање вокалних способности ученика певањем народних и уметничких садржаја

-          Оспособљавање ученика за музицирање на ритмичким и мелодијским инструментима

-          Подстицање стваралачких музичких способности

-          Упознавање ученика са одабраним делима нашег народног и уметничког стваралаштва, уз формирање правилног односа према уметничкој баштиини.

1.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ ПЕВАЊЕМ НАР. И УМЕТН. ПЕСАМА

16

8

8

2.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗ.ИГАРА

8

4

4

3.

УПОЗНАВАЊЕ МУЗ.ДЕЛА СЛУШАЊЕМ МУЗИКЕ

12

6

6

  

ТЕХНИЧКО  ОБРАЗОВАЊА СА ПРАКТИЧНИМ РАДОМ

( четири пута недељно, плус практични рад)

ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА:

-          Припрема ученика за будуће занимање, производњу и њихово укључивање у живот и рад

-          Образовни задатак техночког образовања је да пружа ученику теоретска и практична знања. Теоретска знања базирају се на основном познавању материјала које ученици користе у свом раду. Практична знања траже од ученика да овладају производним процесима

-          Васпитни задаци техничког образовања развијају љубав према раду, формирању радних навика, естетском васпитању професионалном васпитању где ученик развија свест о значају и вредности сваког занимања.

ЛИТЕРАТУРА:

-„Основи технике за за V и VI разред“-Вуле Милановић

1.

ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ

30

10

20

2.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МЕТАЛА

56

22

34

3.

ОСНОВИ МАШИНСТВА

24

13

11

4.

ОБРАДА КОЖЕ И ТЕКСТИЛА

20

8

12

5.

САОБРАЋАЈ

14

4

10

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊE

( три пута недељно, 108 годишње)

ЦИЉЕВИ ( образовни, корективни и васпитни )

-          Очување и унапређење здравља, повећање и одржавање радне и одбрамбене способности организма

-          Развијање моторичких  способности , вештина и навика у складу са узрасним и индивидуалним способностима ученика

-          Подстицање целокупног телесног развоја и развоја функционалних способности

-          Корекција недостатака у психофизичком и моторном развоју

-          Оспособљавање за самостално вежбање

-          Подстицање и развој позитивних социјалних интеракција

-          Развијање позитивне слике о себи

-          Развијање креативности кроз покрет

ЗАДАЦИ

-          Очување и учвшћивање здравља

-          Изграђивање хигијенских навика и превентивно деловање на спречавање настајања телесних деформитета ученика

-          Вежбањем утицати на правилан раст и развој ученика

-          Задовољавање потребе ученика за кретањем и игром и на тај начин развијати психомотрне особине, снагу, брзину, окретност, гипкост и издржљивост

-          Јачање воље и развијање моралних особина ученика, самодисциплине, самопоуздања, смелости, самоиницијативе

-          Системско праћење физичког развитка и психомоторне способности ученика увођењем сталног система информисања

1.

ХОДАЊЕ

24

12

12

2.

СКОКОВИ

28

14

14

3.

ВЕЖБЕ СА ЛОПТОМ

28

14

14

4.

ИГРЕ

28

14

14

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA