Трећи разред

РЕЋИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Разред 3., недељни фонд часова 3, укупни фонд 108

     Циљ наставе Српског језика је овладавање српским језиком и оспособљавање ученика за усмено и писмено изражавање и општење, доживљавање и уочавање вредности књижевних и других уметничких дела, изграђивање човекове личности.

Задаци:

Савладавање технике читања и писања писаних слова ћирилице;

Поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова (препричавање бајки, басни и прича );

Оспособљавање за усмено и писмено причање и описивање према захтевима програма ( кратки самостални састави о блиским и драгим личностима,животињама,предметима, доживљајима, играма... );

Разликовање реченице као обавештења, питања и заповести;

Лектира: Јован Јовановић Змај- Поезија за децу ( избор )

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ        Број часова по темама   Типови

                                                                                                                                                часова

  1. 1.    ЧИТАЊЕ  И ПИСАЊЕ                                                                97            48:49   
  2. 2.    ВЕЖБЕ У ТЕЧНОМ И ЛОГИЧКОМ ЧИТАЊУ                               4              2:2
  3. 3.    УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ                                                              5             3:2
  4. 4.    ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ                                                           2             2:0

                                                                                     Укупно:     108          55:33

 

 

 ПРИРОДА И ДРУШТВО

Разред 3., недељни фонд часова 2, укупни фонд 72

           

Циљ васпитно-образовног рада је да ученици упознају природну и друштвену средину. Да нађу своје место у њој и да обезбеде основу за даље изучавање природних услова за живот и рад становништва.

Задаци:

Стицање нових и проширивање старих знања о школском реду и раду;

Развијање љубави према природи, чувању , заштити и унапређивању животне средине;

Стицање знања о оријентацији у простору и времену;

Стицање елементарних знања о рељефу, водама, природним богатствима краја;

Стицање основних знања о обележјима домаћих и дивљих животиња, биљака и међусобној зависности живе и неживе природе;

 Усвајање здравствено-хигихенских навика, културног понашања, правилног односа према другима и старијима, личној и друштвеној имовини.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ      Број часова по темама    Типови

                                                                                                                           часова

1. ЖИВОТ И РАД У ШКОЛИ                                                       8                4:4

2. ЖИВОТ И РАД У РОДИТЕЉСКОМ ДОМУ                             9                4:5

3. УПОЗНАЈМО ПРИРОДУ                                                         19             11:8

4. МОЈ ГРАД И ЗАВИЧАЈ                                                            20            10:10

5. ИЗГЛЕД ЗЕМЉИШТА-РЕЉЕФ                                                 3               1:2

6. ЖИВОТИЊЕ И ЊИХОВА СРЕДИНА                                       7               3.4

7. ВРСТЕ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВА           6               4:2

                                                                               Укупно:  72            37:35  

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Разред 3., недењни фонд часова 1, укупни фонд 36

            Циљ наставе Музичке културе је позитивно утицање на емотивно- ефективну сферу личности ученика уз истовремено поступно развијање елементарних музичких способности.

            Задаци:

Певање песама ( учење по слуху ) различитог садржаја и расположења;

Певање и извођење музичких игара ( игре уз покрет, дидактичке игре );

Развијање меморије ученика;

Навикавање ученика на пажљиво слушање музике;

Упознавање музичких дела уметничког и народног стваралаштва;

Развијање љубави и интересовања за музику.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ        Број часова по темама   Типови

                                                                                                                                                часова

1. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ                        9           5.4

2. УПОЗНАВАЊЕ МУЗИЧКИХ ДЕЛА                                               9           5:4

3. ПРИМЕРИ ЗА СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ,СТИЦАЊЕ МУЗИЧКЕ    

    КУЛТУРЕ И МУЗИКО-ТЕРАПИЈУ                                                18         10:8

                                       Укупно

 

 

 

 ЛИКОВНА КУЛТУРА

Разред 3., недељни фонд часова 1, укупни фонд 36

Циљ наставе Ликовне културе је да подстиче и развија ученикове способности и осећај за естетско изражавање , обликовање и примену стечених естетских искутстава у животу и раду.

Задаци:

Подстицање и развијање стваралачког мишљења ,маште;

Развијање фине мускулатуре шаке и визуелне перцепције;

Оплемењивање живота и радног простора;

Усвајање знања о боји и креативни рад са односима боја;

Координација ликовног рада и звука,покрета,литерарним изразом;

Препознавање ликовних техника и примењивање истих.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ       Број часова по темама    Типови

                                                                                                                              часова

1.КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА КОМПОНОВАЊЕ                  6               3:3 

2.ЗАМИШЉАЊА                                                                                         7          3:4

3.КОМПОЗИЦИЈА КАО ЦЕЛИНА                                                               4          3:1

4. ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗНИХ ОБЛИКА У ЦЕЛИНУ                                         7           4:3

5.КОРИШЋЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА У ИНДИВИДУАЛНЕ СМИСАОНЕ

ЦЕЛИНЕ                                                                                                       7           4:3

6.ЛИКОВНЕ КОНВЕНЦИЈЕ КАО МОГУЋНОСТ СПОРАЗУМЕВАЊА         5            2:3

                                                                                  Укупно:     36          19:17

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Разред 3.недељни фонд часова 3, укупни фонд 108

            Циљ физичког васпитања је да отклања заостајања, јача здравље, радне и одбрамбене способности; да ученике оспособљава за стваралачко изражавање у игри, спорту, гимнастици и другим областима физичке културе.

            Задаци су:

Омогућавање задовољења социјалних потреба ученика за животом и радом у колективу, стваралаштвом и афирмацијом,

Што је могуће потпуније кориговање недостатака у телесном и моторном развоју;

Очување и учвршћивање здравља;

Допринос сталном побољшању физичких способности ученика и развијању психомоторних способности;

Систематско праћење физичког развоја психомоторних способности.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ       Број часова по темама    Типови

                                                                                                                                                часова

1. ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ                                                                    15                            7:8                       2. ИГРА ЛОПТОМ                                                                                   14                            6:8                                                                                

3. СКОКОВИ                                                                                         12                            6:6                    4. КОЛУТОВИ                                                                               18                            6:12                5. ИГРЕ ВИЈАЧОМ                                                                                 18                            6:12    

6. ТРЧАЊЕ                                                                                           13                            6:7

7. УДАРАЊЕ ЛОПТОМ                                                                     15                            5:10

8. ИГРЕ ПРЕЦИЗНОСТИ И КИНЕСТЕТИЧКЕ ОСЕТЉИВОСТИ  3                                  2:1                                                                                            

                                                                                

                                                                Укупно:    108                     43:65

 

 

 ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Разред 3., недељни фонд часова 2, укупни фонд 72+1час практичног рада

            Циљ наставе Техничког образовања је допринос радном и политехничком образовању и испитивању интересовања ученика као и развијању постојећих и подстицању нових интересовања ученика за поједине технике и развијање вештина и друштвено корисних навика, склоности и одговорности.

            Задаци су:

Пружање одговарајућег радно-техничког образовања и опште припреме за касније образовање;

Подстицање интересовања ученика за техничко и развијање поверења у сопствене снаге и усмеравање ученика на оне активности које могу да обезбеде активно учешће у производњи добара;

Упознавање са материјалима који се чешће користе у једноставним производним процесима;

Навикавање ученика на одређену организацију рада, међусобну сарадњу и тимски рад.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ      Број часова по темама   Типови

                                                                                                                                             часова

1.МАНИПУЛИСАЊЕ ЧВРСТИМ ПРЕДМЕТИМА                                      8         4:4      2. АКТИВНОСТИ САМОПОМОЋИ У СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ        10         4:6    3. СТАРАЊЕ О ЛИЧНОЈ ХИГИЈЕНИ                                                         8        3:5    4. ОБЛИКОВАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ МАТЕРИЈАЛА                                    10        5.5

5. МАНИПУЛИСАЊЕ ПРЕДМЕТИМА И МАТЕРИЈАЛИМА КОЈИ СЕ

    РАСТЕЖУ                                                                                                6        2:4

6. ИГРЕ ОПРЕМАЊА И НАМЕШТАЊА ПРОСТОРА                                  8        2:6

7. ПРЕЦИЗНО И ПРАВИЛНО ХВАТАЊЕ                                                    8        3:5

8. МАНИПУЛИСАЊЕ ТЕЧНИМ МАТЕРИЈАЛИМА                                    8        3:5

9. САОБРАЋАЈ                                                                                             6       3:3

                                                                                         Укупно:       72     29:43  

МАТЕМАТИКА

Разред 3., недељни фонд часова 3, укупни фонд 108

            Циљ наставе математике је да ученици усвоје математичка знања која су неопходна за схватање појава и законитости у природи и друштву; да подстиче развој ученика и да их оспособљава за примену математичких знања у пракси.

            Задаци:

Да науче да броје, читају,записују и упоређују бројеве до 100,као и да исправно употребљавају знаке „веће „ „мање“

Савладају сабирање и одузимање до 100 (са прелазом преко десетице),разумеју поступке на којима се заснивају ове операције,схвате појам нуле и уочавају њено својство у сабирању и одузимању,упознају термине и знаке сабирања  и одузимања

Уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи, као и разних кривих и изломљених линија

Упознају мере за дужине ( m, dm, cm ) и време ( час, минут, дан, седмица, месец ), вредност новчаница

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ     Број часова по темама    Типови

                                                                                                                                             часова

1. БРОЈЕВИ ДО 100                                                                           38        12:26                                                                                          2. ГЕОМЕТРИЈСКЕ ФИГУРЕ                                                                12        4:8

3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ                                                                            11        3:8

4. САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100                                            40       15:25

5. САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ СА ПРЕЛАЗОМ ПРЕКО ДЕСЕТИЦЕ  7       3:4

                                                                                          Укупно:     108      37:71    

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA