Осми разред

8 РАЗРЕД

         МАТЕМАТИКА

Настава математике у осмом разреду се одвија четири пута недељно уз годишњи фонд од 144 часова. Допунска настава се одвија сваке друге недеље и прати индивидуалне потребе ученика.

Циљ наставе математике је да ученици усвоје математичка знања која су неопходна за схватање појава и законитости у природи и друштву; да подстиче развој ученика и да их оспособљава за примену математичких знања у пракси.

Задаци су: упознавање основних равних и просторних облика и њиховог узајамног односа; упознавање основних математичких симбола и термина; оспособљавање ученика за практичну примену математичких знања при решавању разних задатака; развијање способности логичког мишљења; стицање основних математичких знања потрбних за наставак школовања, укључивање у рад и интегрисање у животну средину.

Наставне  теме

 • Скуп природних бројева у скупу  Nо                                               18  : 35
 • Разломци                                                                                                11  : 39
 • Квадар  и  коцка                                                                                      3  : 10
 • Јединице за запремину                                                                        3  :   4
 • Запремина коцке  и  квадра                                                                4  : 11
 • Задаци за понављање градива                                                                   6

УКУПНО                                                                                                         39  : 105

 

   СРПСКИ  ЈЕЗИК

Настава српског језика у осмом разреду се одвија четири пута недељно уз годишњи фонд од 144 часова. Допунска настава се изводи сваке друге недеље у зависности од индивидуалне потребе ученика.

Циљ наставе српског језика је овладавање истим и оспособљавање ученика за усмено и писмено изражавање и општење; доживљавање и уочавање вредности књижевних и других уметничких дела; изграђивање човекове личности.

Задаци су: оспособљавање ученика да се правилно, јасно и тачно усмено  и писмено изражавају; богаћење и развијање говорне и писмене културе ученика, упознавање ученика са основним карактеристикама књижевног језика; развијање интересовања ученика за књиге и развијање навике да се њима стално служе.

Наставне  теме

 • Свака је књига по једна њива из које ничу и расту знања                7  : 11
 • Слога је најтврђи град! Где је слога ту је и слобода                           6  : 12
 • Пиши као што говориш                                                                               6  : 10
 • Лепа реч и гвоздена врата отвара                                                           6  : 15
 • Језик је хранитељ народа                                                                          6  : 11
 • Лепо је биће за ким срце жуди                                                                5  : 12
 • У будућност преко радних победа                                                        13  : 24

УКУПНО                                                                                                           49 : 95

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

Настава ликовне културе у осмом разреду се одвија два пут недељно уз годишњи фонд од 72 часа.

Циљ наставе ликовне културе је да подстиче и развија ученикове способности и осећај за естетско изражавање, обликовање и примену стечених естетских искустава у животу и раду.

Задаци су: утицање на развој личности ученика подстичући развој визуелних, емоционално доживљених  и моторних способности; развијање ученикових способности опажања и памћења виђеног, маштовитог представљања доживљеног; упознавање ученика са различитим материјалима за рад; развијање способности ученика за аналитичко посматрање, ликовно представљање и обликовање, разумевање уметничких дела.

Наставне  теме

 • Слободно  компоновање                                                                   12  : 14
 • Пројектовање  одеће                                                                            6   :  6
 • Контраст, јединство и доминанта                                                     9   : 13
 • Визуелно споразумевање и комуникативне                                 5   :   7

вредности

УКУПНО                                                                                                         32   : 40

ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ

Настава физичке културе у осмом разреду се одвија три пута недељно уз годишњи фонд од 108 часова.

Циљ физичког васпитања је да отклања заостајања, јача здравље, радне и одбрамбене способности; да ученике оспособљава за слободно стваралачко изражавање у игри, спорту, гимнастици и другим областима физичке културе.

Задаци су: омогућавање задовољења социјалних потреба ученика за животом и радом у колективу, стваралаштвом и афирмацијом; што је могуће потпуније кориговање недостатака у телесном и моторном развоју; очување и учвршћивање здравља; допринос сталном побољшавању физичких способности ученика и развијању психомоторних способности; систематско праћење физичког развоја психомоторних способности.

Наставне  теме

 • Ходање  и  трчање                                                            7   :   8
 • Игре  лоптом                                                                      6   :   8
 • Скокови                                                                               6   :   6
 • Колутови                                                                             6   : 12
 • Игре  вијачом                                                                     6   : 12
 • Трчање                                                                                 6   :   7
 • Ударање  лоптом                                                              5   :  10
 • Игре прецизности и кинестетичке                               1   :    2

осетљивости

УКУПНО                                                                                          43   : 65

ПРИРОДА   И  ДРУШТВО

Настава природе и друштва у осмом разреду се одвија четири пута недељно уз годишњи фонд од 144 часова.

Циљ васпитно-образовног рада је да ученици упознају природну и друштвену средину.

Да нађу своје место у њој и да обезбеде основу за даље изучавање природних услова за живот и рад становништва.

Задаци су:  упознавање ученика са природном и друштвеном средином; допринос употпуњавању, сређивању нових сазнања о природним и друштвеним појавама и променама; развијање љубави и правилног односа према природи и трајног интересовања за заштиту природе; формирање вештина, здравствено-хигијенских навика, културног понашања, правилног односа према другима и старијима, личној и друштвеној имовини.

Наставне  теме

 1. 1.       ГЕОГРАФИЈА

 • Живот и рад људи у равничарским пределима     7  :   9
 • Живот и рад људи у планинским пределима         6  :   7
 • Природни услови живота и рада у приморју         8   : 12

 1. 2.      ИСТОРИЈА

 • Други светски рат

                                                                                            7   : 10

 1. 3.      ФИЗИКА

 • Електрицитет и електрична струја                             9   : 14

 1. 4.      БИОЛОГИЈА

 • Човек и његово здравње                                            11   : 13
 • Чула                                                                                    7   :   9
 • Системи органа                                                               6   :   9

УКУПНО                                                                                                           61  : 83

 ТЕХНИЧКО  ОБРАЗОВАЊЕ

Настава техничког образовања у осмом разреду се одвија четири пута недељно уз годишњи фонд од 144 часа.

Циљ наставе техничког образовања је допринос радном и политехничком образовању и испитивању интересовања ученика као и развијању постојећих и подстицању нових интересовања ученика за поједине технике; развијање вештина и друштвено корисних навика, склоности и одговорности.

Задаци су : пружање одговарајућег радно-техничког образовања и опште припреме за касније образовање; подстицање интересовања ученика за техничко и развијање поверења у сопствене снаге; усмеравање ученика на оне активности које могу да обезбеде активно учешће у производњи добара; упознавање са материјалима који се чешће користе у једноставним производним процесима; навикавање ученика на одређену организацију рада, међусобну сарадњу и тимски рад.

Наставне  теме

 • Погонске машине и мотори                                                               8   : 11
 • Електричне инсталације у кући и стану                                        12   : 24
 • Електрични уређаји                                                                             8   :   9
 • Комбиновани радови                                                                        16   : 43
 • Саобраћај                                                                                                5   :   8

УКУПНО                                                                                                           49  : 95

ПРАКТИЧНИ РАД

Практична настава у осмом разреду се одвија два пута недељно уз годишњи фонд од 72 часа.

Циљ практичног рада је да путем непосредног практичног учешћа ученика у одржавању и побољшавању услова за живот и рад у школи и средини доприноси изграђивању културе рада.

Задаци су: да се ученици непосредно и практично ангажују у одржавању и стварању повољних услова за живот и рад у школи; да се непосредно ангажују у одржавању зелених површина, значајних објеката и заштити животне средине; да практично упознају разне облике производног и другог друштвено-корисног рада; да формирају правилан однос према раду и људима; да путем разноврсних активности буду обавештени о избору позива у смислу што успешније професионалне оријентације.

Наставне  теме

 • Уређење школског простора                                                         2   :  6
 • Конзервирање намирница                                                             5   :  5
 • Исхрана                                                                                                5   :  6
 • Израда украсних предмета                                                             6   : 14
 • Чување здравља и нега болесника                                               6   :  9
 • Економисање у домаћинству                                                         4   :  4

УКУПНО                                                                                                           28   : 44

МУЗИЧКА  КУЛТУРА

Настава музичке културе у осмом разреду се одвија једампут недељно уз годишњи фонд од 36 часова.

Циљ наставе музичке културе је позитивно утицање на емотивно-афективну сферу личности ученика уз истовремено поступно развијање основних музичких способности.

Задаци су: буђење интересовања за музичку уметност; развој музичке перцепције уз основне музичке способности; опажање и разликовање особина тонова и њихово бележење; неговање вокалних способности ученика; оспособљавање ученика за музицирање на ритмичким и мелодиским инструментима; упознавање са основним музичким појмовима; подстицање стваралачких музичких способности сваког ученика појединачно.

Наставне  теме

 • Извођење музике свирањем и певањем                                        5   :  4
 • Упознавање музичких дела слушањем музике                            5   :  4
 • Примери за слушање музике, стицање музичке                         10   :  8

културе и музикотерапија

УКУПНО                                                                                                          20   : 16

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA