Шести разред

ШЕСТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Разред 6., недељни фонд часова 4, укупни фонд 144

Циљ наставе Српског језика је овладавање српским језиком и оспособљавање ученика за усмено и писмено изражавање и општење, доживљавање и уочавање вредности књижевних и других уметничких дела, изграђивање човекове личности.

Задаци:

Усмено изражавање-читање, вежбе у течном, правилном и логичном читању текстова примереним могућностима деце; говорне вежбе и оспособљавање деце за јасно и прецизно усмено изражавање; слушање снимљених одломака из књижевних дела, разговор о прочитаним текстовима;

Писмено изражавање- опис доживљаја, препис са једног писма на друго, писани састав према плану, писање писама; четири писмена задатка у току године;

Језик и правопис-именице ( заједничке, властите, род и број );

Лектира: Драган Лукић: Песме

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ    Број часова по темама    Типови

                                                                                                                                            часова

1. „У СЕПТЕМБРУ ЈЕСЕН ДОЂЕ И ОТВОРЕ СЕ ШКОЛЕ „                           17          7:10

2. „ДЕЦО,ГЛЕДАЈТЕ, ПАДА ЛИСТ „                                                            18          6:12

3. СВЕ ИМА СВОЈЕ ИМЕ                                                                            20         6:14

4. ЗИМСКО ЈУТРО                                                                                      27        12:15

5. „ АЛА ЈЕ ЛЕП ОВАЈ СВЕТ „                                                                      27        12:15

6. ПРОЛЕЋЕ                                                                                                 27        12:15

7. „ЈУН „                                                                                                       12         4:8

                                                                          Укупно:           144        59:85

 

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Разред 3. и 6., недељни фонд часова 3, укупни фонд 108

            Циљ физичког васпитања је да отклања заостајања, јача здравље, радне и одбрамбене способности; да ученике оспособљава за стваралачко изражавање у игри, спорту, гимнастици и другим областима физичке културе.

            Задаци су:

Омогућавање задовољења социјалних потреба ученика за животом и радом у колективу, стваралаштвом и афирмацијом,

Што је могуће потпуније кориговање недостатака у телесном и моторном развоју;

Очување и учвршћивање здравља;

Допринос сталном побољшању физичких способности ученика и развијању психомоторних способности;

Систематско праћење физичког развоја психомоторних способности.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ       Број часова по темама    Типови

                                                                                                                                                часова

1. ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ                                                                     15                            7:8                       2. ИГРА ЛОПТОМ                                                                                   14                            6:8                                                                                 

3. СКОКОВИ                                                                                                    12                            6:6                    4. КОЛУТОВИ                                                                              18                            6:12                5. ИГРЕ ВИЈАЧОМ                                                                                 18                            6:12    

6. ТРЧАЊЕ                                                                                            13                            6:7

7. УДАРАЊЕ ЛОПТОМ                                                                      15                            5:10

8. ИГРЕ ПРЕЦИЗНОСТИ И КИНЕСТЕТИЧКЕ ОСЕТЉИВОСТИ  3                           2:1                                                                                            

                                                                               

                                                                      Укупно:    108                     43:65

 

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Разред 6., недељни фонд часова 4, укупни фонд 144+1 час практичног рада

Циљ наставе Техничког образовања је допринос радном и политехничком образовању и испитивању интересовања ученика као и развијању постојећих и подстицању нових интересовања ученика за поједине технике и развијање вештина и друштвено корисних навика, склоности и одговорности.

       Задаци су:

Пружање одговарајућег радно-техничког образовања и опште припреме за касније образовање;

Подстицање интересовања ученика за техничко и развијање поверења у сопствене снаге и усмеравање ученика на оне активности које могу да обезбеде активно учешће у производњи добара;

Упознавање са материјалима који се чешће користе у једноставним производним процесима;

Навикавање ученика на одређену организацију рада, међусобну сарадњу и тимски рад.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО  РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ      Број часова по темама    Типови

                                                                                                                              часова

1. ПОЗНАВАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА                       29          15:14

2. ГРАЂЕВИНАРСТВО                                                                   22            9:13

3. ОБРАДА ЛИМА И ЖИЦЕ                                                         48           18:30

4. ОСНОВЕ  ПОЉОПРИВРЕДЕ                                                     16             8:8

5. САОБРАЋАЈ                                                                               29          17.12

                                                                            Укупно:           144        67:77

 ЛИКОВНА КУЛТУРА

Разред 6., недељни фонд часова 2, укупни фонд 72

            Циљ васпитно-образовног рада је да подстиче и развија ученикове способности и осећај за естетско изражавање, обликовање и примену стечених естетских искустава у  животу и раду.

            Задаци:

Слободно ритмичко компоновање- упознавање различитих материјала за цртање, сликање, графичке и вајарска радове, комбиноване технике, природни и вештачки материјали, оловка, фломастери, темпере, пластелин, глинамол, медији- цртање, сликање, вајање, графика;

Светлина боја ( валер) и боје –тонске разлике, опажање, мешање основних боја, контрасти; акварел, темпере, пастел; сликање;

Визуелно споразумевање- преглед новијих средстава визуелног споразумевања.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ      Број часова по темама   Типови

                                                                                                                                              часова

1. СЛОБОДНО РИТМИЧКО КОМПОНОВАЊЕ                         22                  12:10

2. ВАЛЕР И БОЈЕ                                                                         41                  22:19

3. ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ                                               9                    3:6

                                                                               Укупно:     72                  37:35

 

 

МАТЕМАТИКА

Разред 6., недељни фонд часова 4, укупни фонд 144

            Циљ наставе математике је да ученици усвоје математичка знања која су неопходна за схватање појава и законитости у природи и друштву; да подстиче развој ученика и да их оспособљава за примену математичких знања у пракси.

            Задаци:

Успешно обављање све четири рачунске операције до 1000;

Упозната својства операција користе за рационалније ( лакше ) рачунање;

Знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције;

Формирају представе о правој и полуправој;

Уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао, мерење угломером;

Знају да цртају паралелане и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао ( врсте троуглова према страницама и угловима );

Обавезна четири писмена задатка.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ    Број часова по темама   Типови

                                                                                                                          часова

1. МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ДО 1000                                                           87           30:57

2. ГЕОМЕТРИЈСКЕ ФИГУРЕ                                                                         45            14:31 

3. ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ                                               12             4:8

                                                                               Укупно:       144          48:96

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

   Разред 6., недељни фонд часова 1, укупни фонд 36

            Циљ наставе Музичке културе је позитивно утицање на емотивно-ефективну сферу личности уз истовремено поступно развијање елементарних музичких способности.

            Задаци:

Извођење музике певањем народних и уметничких песама-обрадити по слуху највише десет предложених песама или других које карактером и васпитно-образовним захтевима одговарају наведеним примерима; рад на елементарној музичкој писмености;

Извођење песама по нотама, игре уз покрет-предлог песама и игара;

Упознавање музичких дела слушањем народне и уметничке музике-предлог композиција;

Подручје дечјег стваралаштва-подстицање стваралачке импровизације на ритмичким и мелодијским инструментима, као неговање вокалних способности ученика.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ       Број часова по темама    Типовичасова

  1. 1.      ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ ПЕВАЊЕМ И ЕЛЕМЕНТИ МУЗИЧКЕ

ПИСМЕНОСТИ                                                                                 6          4:2     

            2.  ИЗВОЂЕЊЕ ПЕСАМА ПО НОТАМА , ИГРЕ УЗ ПОКРЕТ                   7         5:2      

            3.  УПОЗНАВАЊЕ МУЗИЧКИХ ДЕЛА СЛУШАЊЕМ МУЗИКЕ              17       11:6                        4.  ПОДРУЧЈЕ ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА                                                 6         2:4   

            

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Разред 6., недељни фонд часова 3, укупни фонд 108

            Циљ васпитно-образовног рада је да ученици упознају природну и друштвену средину.Да нађу своје место у њој и да обезбеде основу за даље изучавање природних услова за живот и рад становништва.

            Задаци:

Развијање основних појмова о планети Земљи и богатсву земљине коре;

Стицање знања о основним обележјима биљног и животињског света у различитим животним заједницама;

Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;

Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;

Упознавање прошлости нашег народа;

Развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу;

Развијање еколошке свести.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ      Број часова по темама   Типови

                                                                                                                           часова

1. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА                                                                                14                   7:7 

2. БОГАТСТВО ЗЕМЉИНЕ КОРЕ                                                                8                  3:5

3. БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ                                                         27              12:15

4. СРБИЈА                                                                                                  19                 8:11

5. ВОЈВОДИНА                                                                                          7                    4:3

6. КОСОВО                                                                                                 5                    3:2

7. ЈОШ О ДОМОВИНИ                                                                             20                9:11

8. ИЗ ПРОШЛОСТИ                                                                                  8                  3:5

                                                                              Укупно:     108              50:58

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA