Савет родитеља

Савет родитеља представља саветодавни орган установе у који се бира по један представник родитеља ученика сваког одељења на првом родитељском састанку. Састанак сазива одељењски старешина на почетку школске године.

Савет родитеља има надлежности у решавању свих битних питања из живота и рада школе, и својим радом представља најважнију спону родитеља и школе.

На овом месту може се видети и преузети Пословник о раду Савета родитеља.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA