Наша школа животом се чује

Поштовани родитељи,

Овим путем желимо да вас информишемо о Кућном реду школе, начину сарадње школе и родитеља, обaвезама родитеља, наставника и ученика и др.

Долазак у школу

Матична школа

Почетак наставе у преподневној смени је у 7:30, а у поподневној у 13:30.

Пожељно је да ученици долазе у школу до 7:20 у преподневној смени, односно до 13:20 у поподневној смени.  У поподневној смени настава се завршава у 18:40.

Издвојено одељење Дубона

Почетак наставе је у 8:00,  завршетак  у 13:30. Пожељно је да ученици долазе у школу до 7:50.

Издвојено одељење Шепшин

Почетак наставе је у 8:00,  завршетак  у 11:30. Пожељно је да ученици долазе у школу до 7:50.

Чекање и преузимање деце

Молимо вас да децу чекате испред одговарајућег  излаза из школе. Ово правило уводимо јер се уласком родитеља у школу ствара велика гужва у школском холу, чиме се ремети настава и нарушава безбедност ученика.

 Дежурство

У школи је организовано дежурство наставника. Дежурни наставници брину о реду и  безбедности ученика за време одмора. Молимо вас да се приликом доласка у школу најпре обратите дежурним наставницима или теткицама, који ће вам помоћи у сналажењу у згради школе и најавити вас код наставника или управе школе, и отпратити вас у одговарајућу просторију.

 Сарадња са одељенским старешином

Редовна комуникација и добра сарадња са одељенским старешином је од пресудног значаја за квалитетно праћење детета. Зато је важно да одељенски старешина буде благовремено информисан од стране родитеља о свему што је везано за дете, а од значаја за школу. Молимо вас да се о свим питањима, недоумицама и проблемима најпре консултујете са одељенским старешином, након чега  ће одељенски старешина, по потреби, укључити друге колеге и службе у школи.

Присуство  родитељским састанцима је обавезно, на њима ћете добити важне информације о функционисању одељења коме ваше дете припада и остале информације од значаја за рад школе.

Правдање изостанака

Веома је важно да родитељи редовно обавештавају одељенског старешину о разлогу недоласка детета у школу (најкасније у року од 2 дана) и да оправдања доносе благовремено (у року од 8 дана од почетка изостајања). Одељенски старешина може да одобри ученицима одсуство са наставе до три радна дана, без лекарског уверења. За дужа одсуства потребно је обратити се писаним путем директорки школе.

Сарадња са предметним наставницима

Предметни наставници су доступни за сарадњу у терминима отворених врата која се одржавају једном недељно (обзиром на то да су се стекли услови због повољније епидемиолошке ситуације). Распоред отворених врата је  изложен на огласној табли, као и у електронском дневнику, и молимо вас да се истог придржавате. Током школске године биће организован и тзв. Отворени дан школе ( 12.9.2022, 11.10. 2022, 16.11.2022, 15.12.2022, 30.1. 2023, 24.2.2023, 21.3.2023, 19.4.2023, 18.5. 2023, 2.6.2023.)

За детаљније и редовно праћење постигнућа и ангажовања детета, препоручујемо да користите недељна отворена врата, сем последње две недеље полугодишта.

Коришћење мобилних телефона

На састанку Наставничког већа договорено је правило да мобилни  телефони за време наставе морају бити искључени и одложени на место које одреди наставник. Такође је договорено да ће ученицима који их користе на часу, телефони бити одузети и враћени родитељима. Молимо вас за подршку да заједно истрајемо у поштовању овог правила.

 Облачење

Ученици у школу треба да долазе пристојно одевени. Ученик се сматра неуредним и  неприкладно одевеним ако у школу и на друга места где се одвиjаjу наставне и ваннаставне активности долази: у блузи са деколтеом или танким бретелама, краткоj маjици која не покрива стомак или леђа, у поткошуљи, у кратком шортсу дужине изнад колена или мини- сукњи, исцепаним панталонама или фармеркама, у jапанкама и папучама, у одећи са неприкладним апликациjама.

Контролу да ли jе ученик неуредан и неприкладно обучен врше обавезно предметни наставник и одељенски старешина. Непоштовање правила о одевању представља лакшу повреду обавеза ученика (члан 14. Правилника о правима, обавезама и одговорностима ученика).

Заштита од насиља

Један од приоритета школе јесте безбедно окружење односно заштита ученика од  насиља. Веома је важно да сваки облик насиља пријавите одељенском старешини, дежурном наставнику или некоме из школе, одмах по сазнању. Поступање у школи као одговор на насиље спроводи се према Протоколу о заштити ученика од насиља. Процедуре поступања као и имена чланова школског тима за заштиту од насиља биће истакнути на видном месту у школи.  .

Забрана дискриминације

У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају,  дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основама утврђеним Законом којим се прописује забрана дискриминације.

Савет родитеља школе

Свако одељење делегира свог представника у Савет родитеља школе. Овај орган  је саветодавно тело које предлаже мере за унапређивање образовно-васпитног рада, даје сагласност на програм организовања екскурзије, изборних предмета, слободних наставних, ваннаставних и ваншколских активности, исхрану ученика, осигурање и др.

Позивамо вас да све предлоге и иницијативе пренесете представнику свог одељења у Савету родитеља школе.  Молимо вас да поштујете рокове плаћања за оне обавезе које сте преузели потписивањем сагласности  (настава у природи, екскурзија, ужину, осигурање, ручак у боравку и др.)

Редовно пратите вебсајт школе https://www.osmomcilozivojinovic.edu.rs/

И на крају, да би наша школска породица успешно функционисала, важно је да се међусобно разумемо и подржимо. Сигурни смо да ћемо уз вашу подршку и помоћ остварити један велики заједнички циљ, а то је да се сва наша деца у школи осећају безбедно и пријатно и да стекну функционална знања. Изградња партнерства са родитељима је један од наших приоритета и, у складу са тим, отворени смо за ваше предлоге, иницијативе, сугестије и подршку.

 

„Наша школа животом се чује“