Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним, односно посебним способностима

Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним, односно посебним способностима. Стручно упутство има за циљ подршку школама у идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима, како би се обезбедили разноврсни облици учења, наставе и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама детета и ученика, али и развила мотивација за учење и подигао квалитет образовних постигнућа талентованих и даровитих ученика. Стручним упутством су утврђене области и начини испољавања изузетних, односно посебних способности, посебне образовне и васпитне потребе које произлазе из изузетних способности, сврха и принципи  препознавања, начини пружања подршке ученицима са изузетним способностима у редовној настави, као и у  ваншколском контексту.